Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności

Treść strony

„Program indywidualnego wsparcia ,,Aktywni”

  • Fundusze europejskie

Lublin, 02.03.2020r.

Szanowni Państwo,

W imieniu „EURO-BIT” Sp. z o.o. oraz Instytutu Rozwoju i Innowacji „Euro- Konsult” Sp. Z o.o. z siedzibą w Lublinie, realizatorów projektu pt. „Program indywidualnego wsparcia ,,Aktywni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy, Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z wytycznymi PO WER realizując kryterium „Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w ROP  zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w poinformowaniu jak największej liczby osób o realizacji projektu poprzez umieszczenie przesłanych w załączniku plakatów i ulotek w miejscu dostępnym dla potencjalnych uczestników projektu.

Grupę docelową stanowi: 50 osób pozostających bez pracy (30K i 20M) (wyłącznie osoby bierne zawodowo), w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), w wieku 15-29 lat, w tym z niepełnosprawnościami, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, wyłącznie osoby fizyczne zamieszkujące województwo kujawsko-pomorskie (os. fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC). Z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1.

Cel główny projektu, jest wzrost możliwości zatrudnieniowych uczestników projektu,   dzięki kompleksowemu wsparciu dostosowanemu do potrzeb tych osób.

W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:         

  1. Wsparcie identyfikacyjno- doradcze (poradnictwo zawodowe3h, wraz z opracowaniem IPD3h) 6h,
  2. Wsparcie szkoleniowe,Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem UP oraz zdiagnozowanymi potrzebami właściwego lokalnego lub regionalnego rynku pracy (Barometr zawodów najbardziej aktualny na dzień składania wniosku o dofinansowanie). W projekcie będą realizowane wyłącznie kursy i szkolenia, wynikające z opracowanych w ramach działań projektowych IPD lub innych dokumentów pełniących analogiczną funkcję, kończące się nabyciem kompetencji i/lub uzyskaniem kwalifikacji(kursy i szkolenia dopasowane do potrzeb i wspierające sytuację zaw.danego uczestnika na rynku pracy). Efektem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w rozumieniu

Wytycznych w zakresie monit.postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. Z tytułu uczestnictwa w szkoleniu UP przysługuje stypendium szkoleniowe.(120% kwoty zasiłku, określonego w art. 72, ust.1 pkt1 Ustawy o promocji zatrud. i instyt.rynku pracy, proporcjonalnie do liczby godzin szkol.; kwota została powiększona o składki podm. kierującego na szkol.); Dla 10%-refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną;

    3. Staże i praktyki zawodowe 3 m-c dla 15 os

Wsparcie jest realizowane dla Uczestników Projektu, u których udział w ww. formie wsparcia jest wskazany jako niezbędny w IPD. Zgodnie z tematyką szkoleń oferowanych w projekcie na rzecz uczestnika lub posiadanymi przez niego kwalifikacjami lub kompetencjami.

W ramach stażu wszystkim uczestnikom jest zapewnione:

Stypendium stażowe, badania lekarskie przed stażem, koszt opieki nad dziećmi i osobami zależnymi.

 

   4. Pośrednictwo pracy śr. 6h/os.

W ramach udziału w projekcie uczestnicy otrzymują:

- zwrot kosztów dojazdu na zajęcia

-badania lekarskie

- ubezpieczenie NNW/OC

- wyżywienie w ramach wsparcia szkoleniowego

- stypendium szkoleniowe

- zwrot kosztu opieki nad osobami zależnymi w ramach staży

 

Okres realizacji projektu   01.01.2020- 30.06.2020

 

Wartość projektu : 507.312,50pln

Zachęcamy do poinformowania potencjalnych uczestników o możliwości udziału w wyżej wymienionym projekcie. Wszelkie informacje dostępne są pod numerem tel.: 694 980 368 oraz w biurze projektu: ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław. EURO-BIT Sp. z o.o., Email: eurobit.lublin@gmail.com. Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult tel.: 81 534 73 37 , Email: torun@euro-konsult.pl.           

 

 

                                                                                                                

                                                                               Z poważaniem

                                                                              Koordynator projektu

                                                                                Tomasz Seredyński

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka