Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Rada Gminy

Treść strony

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy po XXXI sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

W dniu 23 lutego 2021 roku odbyła się XXXI Sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka. Podczas obrad sesji Radni podjęli następujące uchwały:

  1. Rada przyjęła zmiany w zapisach uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania oraz w zapisach regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wielka Nieszawka, wynikających z konieczności dostosowania ich do aktualnie obowiązującego prawa.
  2. Rada zatwierdziła Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024. Dokument zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/, a zawiera w swojej treści informacje dotyczące aktualnego stanu ochrony zabytków i zamierzeń Gminy w tym zakresie na najbliższe lata. W ślad za przyjęciem programu Rada przyjęła również uchwałę dotyczącą zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, nie stanowiących własności Gminy Wielka Nieszawka. Uchwała określa kto i w jaki sposób może ubiegać się o przyznanie dofinansowania. Aby starać się o dotację należy złożyć stosowny wniosek do dnia 31 marca, roku w którym dotacja ma być udzielona. Dotacje przyznawane będą przez Radę Gminy, na podstawie budżetu, który określi Wójt Gminy.
  3. Rada przyjęła uchwałę w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Wielka Nieszawka oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
  4. Rada przyjęła uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku trwającą pandemią COVID-19. Uchwała określa jakie warunki formalne należy spełnić, aby takie zwolnienie otrzymać i jakie podmioty gospodarcze mogą się o nie ubiegać. Należy tylko złożyć stosowny wniosek.
  5. Dokonała zmian w budżecie gminnym. Przyjęła uchwałę pomniejszającą budżet o kwotę 494.298 zł, która miała być wydatkowana na dopłaty do przewozów autobusowych realizowanych przez firmę Arriva. Zmiana wynika z nieprzyznania przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego dotacji z funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 423.738 zł. Brak tego dofinansowania powoduje jednocześnie, że nie ma podstaw do zawarcia porozumienia z Urzędem Marszałkowskim, w zakresie dopłat z tytułu stosowania ulg ustawowych w publicznym transporcie zbiorowym, stąd budżet został pomniejszony również o przyjętą w styczniu kwotę 71.560 zł.

Tą samą uchwałą Rada Gminy powiększyła budżet o 7.500 zł, ze środków Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-COV-2.

  1. Rada przyjęła rezygnację radnego Rafała Szulca ze składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz rezygnację radnego Mieczysława Kociuckiego ze składu Komisji Rewizyjnej i Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu. Jednocześnie uzupełniając skład Komisji  Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu o nowego członka radną Ewę Tarkowską.

 

Przewodnicząca
Rady Gminy Wielka Nieszawka

(-) Wioletta Szymańska

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka