Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Rada Gminy

Treść strony

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy po XXXIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

W dniu 27 kwietnia 2021 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka. Radni obradując w składzie 13 obecnych na sesji radnych, podjęli następujące uchwały:

1.Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza – uchwała określa zasady oraz warunki jakie należy spełnić aby ubiegać się o dofinansowanie do wymiany starych kotłów węglowych na nowe urządzenia grzewcze na gaz, pellet, pompy ciepła, urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną.

2.Rada przyjęła uchwałę w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2022.

3.Radni przyjęli uchwałę w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – przyznana została dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Małej Nieszawce na konserwację techniczną i estetyczną drewnianej podłogi kościoła.

4.Przyjęta została uchwała w sprawie stypendiów dla szczególnie uzdolnionych sportowo uczniów z terenu Gminy Wielka Nieszawka – uchwala określa zasady udzielania stypendium sportowego, celowego lub nagrody.

5. Radni przyjęli uchwałę w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustanowienia odrębnej jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce i nadania statutu.

6.Rada przyjęła uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2021 oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024;

 • Przyjęta została Ocena zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

 • Radni przyjęli sprawozdania za 2020 rok z:
  - działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce;
  - działalności Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce;
  - realizacji rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057);
  - realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
  - oraz przyjęte zostały sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Wielka Nieszawka za 2020 rok.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Nieszawka, 

Wioletta Szymańska 

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka