Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Rada Gminy

Treść strony

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy po XXXIX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

W dniu 6 października 2021r. odbyła się XXXIX sesja Rady Gminy Wielka Nieszawka. Rada obradując w składzie 14 obecnych na sesji radnych podjęła następujące uchwały:

1. Rozpatrzyła skargę na działalność Dyrektorki Szkoły Podstawowej w Cierpicach im. Kornela Makuszyńskiego - uznając skargę za niezasadną;

2. Rozpatrzyła skargę na Wójta Gminy Wielka Nieszawka – uznając skargę za nie zasadną w dwóch punktach a w dwóch punktach za zasadną;

3. Rada podjęła uchwałę w sprawie  zmiany wysokości wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego przysługujących Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka od dnia 1 października 2021 r.;

4. Radni podjęli uchwały:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (obręb ewidencyjny Cierpice działki o numerach 36/24, 36/25 i 36/26;
- oraz w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wielka Nieszawka (obręb ewidencyjny Wielka Nieszawka działki o numerach 84/15 i 88/6;

5. Podjęto uchwałę w której nadana została nazwa ulicy „Wrzosowa” na terenie wsi Wielka Nieszawka;

6. Rada podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości oznaczonej numerem 209/2 położonej w Cierpicach;

7. Podjęte zostały uchwały w sprawie:
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 282/5);
- wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Małej Nieszawce (dz. nr 282/7);

8. Rada podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wielka Nieszawka na rok 2021;

9. Przyjęta została uchwała w sprawie podjęcia działań zmierzających do budowy dwóch altan ogrodowych w miejscowości Cierpice;

10. Rada podjęła uchwałę dotyczącą zmiany budżetu gminy Wielka Nieszawka na rok 2021 oraz uchwałę w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielka Nieszawka na lata 2021-2024;

11. Rada przyjęła informację z:
- działalności Centrum Sportu i Rekreacji „Olender” sp. z o.o. w Wielkiej Nieszawce za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r.;
- dotyczącą funkcjonowania Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce w 2020 r.;

12. Radni przyjęli informację Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wielka Nieszawka, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małej Nieszawce, Gminnego Centrum Kultury w Małej Nieszawce oraz Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wielkiej Nieszawce za I półrocze 2021 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Wielka Nieszawka

(-) Wioletta Szymańska

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka