Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Budżet partycypacyjny

Treść strony

Uchwała w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego na 2019 rok

UCHWAŁA Nr XXXVIII/196/2018

Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia  28 lutego 2018 roku

 

w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego na rok 2019.

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r., poz. 130) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się Regulamin budżetu obywatelskiego na rok 2019 w Gminie Wielka Nieszawka, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

 

§ 3. Traci moc uchwała nr  XXVI/137/2017 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie budżetu partycypacyjnego w Gminie Wielka Nieszawka na rok 2018.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

UCHWAŁA

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka