Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Zadania Wójta

Treść strony

Zadania wójta

1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

2. Do zadań wójta należy w szczególności:

    1) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

    2) określanie sposobu wykonywania uchwał,

    3) gospodarowanie mieniem gminy,

    4) wykonywanie budżetu,

   5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek

organizacyjnych.

3. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

4. Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

6. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego

niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

7. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

8. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację

i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest

wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 


 

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka