Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Herb i flaga

Treść strony

Herb, flaga i pieczęć Gminy

         Inicjatywą Zarządu Gminy Wielka Nieszawka było, aby  w X-lecie samorządu Rada podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu herbu gminy, flagi gminy oraz pieczęci gminy. W dniu 15 maja 2000 roku odbyło się poszerzone posiedzenie Zarządu, na które zostali zaproszeni radni, rady sołeckie oraz mieszkańcy gminy. Po wysłuchaniu uzasadnienia autorów opracowań, z przedłożonych trzech wariantów herbu, do których skomponowania posłużyły wątki historyczne i heraldyczne z przeszłości terytorium gminy, tj.:

Wariant A: w pole srebrnym między ramionami czarnego ucha kotłowego czyli zawiasy barkiem w dół krzyż krzyżacki;

Wariant B: w polu zielonym między ramionami srebrnego ucha kotłowego czyli zawiasy barkiem w dół wiatrak srebrny;

Wariant C: w polu srebrnym mur czerwony z trzema blankami, z muru wyrasta dąb czarny z trzema liścmi zielonymi.

         Zebrani wybrali wariant A. Wybrany wariant stanowi połączenie ze sobą dwu szczególnie ważnych wątków historycznych, dotyczących terenów naszej gminy, a mianowicie wątku krzyżackiego (symbolizuje go element ucha kotłowego z herbu Nowina Padniewskich). Zarząd Gminy biorąc pod uwagę opinię zebranych, przedstawił Radzie Gminy do akceptacji projekt uchwały w powyższej sprawie.

Rada Gminy w dniu 27 maja 2000 roku podjęła niżej wymienioną uchwałę:

 

Uchwała nr XVII/89/00

Rada Gminy Wielka Nieszawka

z dnia 27 maja 2000 roku

w sprawie przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy

 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 1996r. nr 13 poz. 74 z późn. zm.) i art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978r. o oznakach i mundurach (Dz. U. nr 31, poz. 130 z późn.zm) uchwala się, co następuje:

§1.

Przyjąć projekt herbu, flagi i pieczęci Gminy wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

§2.

Zobowiązuje się Wójta Gminy do wystąpienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji celem zaopiniowania wzoru herbu, flagi i pieczęci Gminy, o których mowa §1.

 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Herb Gminy

  • Herb Gminy Wielka Nieszawka

Oprócz herbu samorządy mają prawo do posiadania weksyliów, czyli znaków wykonanych z tkanin barwionych wg określonych zasad, tj. flagi Gminy. Rada Gminy przyjęła wzór flagi z najstarszego weksylium dawnej chorągwi krzyżackiej.

        Flaga Gminy Wielka Nieszawka ma postać płata składającego się z trzech jednakowej szerokości pionowych słupów: czarnego, białego i czarnego. W kanonie umieszczony jest herb Gminy Wielka Nieszawka. Stosunek szerokości do długości płata flagi wynosi 5:8.

Flaga gminy Wielka Nieszawka

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka