Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Opłaty

Treść strony

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca 2013 r. obowiązują nowe zasady odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. 

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi:
- odpady segregowane: 29,00 zł
- w przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych, to firma odbierająca przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym fakcie władze gminy. Wójt Gminy ma obowiązek określić w drodze decyzji wyższą opłatę za odpady zmieszane, będzie to 87,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Opłatę, która została zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości należy wpłacać bez wezwania w punkcie kasowym Urzędu w Wielkiej Nieszawce lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wielka Nieszawka:

54 1160 2202 0000 0004 5256 7009

w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r.

tutaj do pobrania:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XLI/238/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy od 1 stycznia 2022 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.

Informacja dotycząca przyjmowania wpłat gotówkowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty gotówkowe za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przyjmowane w kasie Urzędu w Wielkiej Nieszawce (wejście od tyłu Urzędu, od strony parkingu).

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka