Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Opłaty

Treść strony

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce informuje, że od 1 lipca 2013 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości w związku z nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Miesięczna stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi:
- odpady segregowane: 19,00 zł
- w przypadku gdy właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych, to firma odbierająca przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym fakcie władze gminy. Wójt Gminy ma obowiązek określić w drodze decyzji wyższą opłatę za odpady zmieszane, będzie to 76,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Opłatę, która została zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości należy wpłacać bez wezwania w punkcie kasowym Urzędu w Wielkiej Nieszawce lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wielka Nieszawka:

54 1160 2202 0000 0004 5256 7009

w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Termin wniesienia pierwszej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 15 sierpnia 2013 r.

tutaj do pobrania:

Informacja dotycząca przyjmowania wpłat gotówkowych za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wpłaty gotówkowe za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą przyjmowane w kasie Urzędu w Wielkiej Nieszawce (wejście od tyłu Urzędu, od strony parkingu).

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka