Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Położenie

Treść strony

Położenie geograficzne

     Gmina Wielka Nieszawka zajmująca 216,3 km2 powierzchni, obejmuje swymi granicami 4 sołectwa  i zamieszkuje ją ponad 4000 osób. Gmina leży na południowym skraju powiatu toruńskiego w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego. Graniczy z powiatem bydgoskim, inowrocławskim i aleksandrowskim. Naturalną granicą północną gminy jest rzeka Wisła, zaś w jej zachodniej części płynie dolny odcinek Strugi Zielonej, która zasilana jest tam wodami podziemnymi. Przed ujściem do Wisły przyjmuje prawoboczny dopływ tzw. Kanał Podgórz - Dybowo (odwadniający Nizinę Nieszawską).

        Pod względem geograficznym gmina leży w południowej części szerokiego rozszerzenia pradoliny Wisły zwanego Kotliną Toruńsko- Bydgoską na obszarze dwóch mezoregionów: Kotliny Toruńskiej i Równiny Inowrocław w makroregionie Pojezierza Chełmińsko- Dobrzyńskiego.

 

Ukształtowanie terenu

     Ukształtowanie terenu jest bardzo urozmaicone, a obecną formę zawdzięcza ostatniemu zlodowaceniu zwanemu bałtyckim.  W okolicach Wielkiej i Małej Nieszawki, rozciągające się na lewym brzegu Wisły, wydmy śródlądowe są jednym z najlepiej wykształconych kompleksów w Polsce. Wydmy te rozwinęły się ok. 14-10 tys. Lat temu na wyższych poziomach tarasowych pradoliny Wisły, a wśród nich dominują przede wszystkim wydmy paraboliczne lub wałowe, wykazując znaczne wysokości dochodzące do 30m. w partiach czołowych. Stanowią one podstawowy element krajobrazotwórczy gminy.

 

Lasy

         Gminę Wielka Nieszawka można określić mianem gminy leśnej, ponieważ aż 55,4% obszaru zajmują lasy (łącznie 11576 ha). Wliczając rozległe powierzchnie „wrzosowisk”, tereny zielone zajmują ponad 87% powierzchni gminy, należy przez to do jednych  z większych w Polsce, co w porównaniu ze średnią dla byłego województwa toruńskiego (18%- 40 miejsce w kraju) oraz ze wskaźnikiem dla Polski (28%), daje bardzo wysoki wskaźnik i tworzy przez to specyficzny mikroklimat.

Ze względu na lesistość i znaczne zwydmienie teren gminy jest obszarem chronionego krajobrazu.

        Warto przy tym nadmienić, że strategicznym kierunkiem dla byłego województwa toruńskiego jest zwiększenie jego lesistości, która jak już wspomniano nie należy do najwyższych. Generalnie obserwuje się nieznaczny lecz postępujący wzrost powierzchni leśnej. Przy czym jeden z większych przyrostów powierzchni leśnej zaobserwowano m.in. na obszarze gminy Wielka Nieszawka.

 

Klimat

         Obszar gminy położony jest w klimatycznej dzielnicy bydgoskiej. Jest to dzielnica przejściowa, pomiędzy chłodną i o większej rocznej sumie opadów dzielnicą pomorską, a bardziej suchą i cieplejszą dzielnicą środkową. Ze względu na położenie gminy - w Kotlinie Toruńskiej - występuje silniejsze przewietrzenie  i związane z tym zróżnicowanie zachmurzeń, opadów, mgieł oraz zróżnicowana temperatura powietrza przez wiatry zachodnie, które napływają wilgotne masy powietrza ciepłego zimą, a chłodnego latem. Powoduje to odwilże w zimie, w lecie natomiast ochłodzenia. Z wiatrami wschodnimi natomiast napływa suche powietrze, które kształtuje w zimie pogodę suchą i mroźną, a latem suchą i zimną.

 

Flora i Fauna

         Na obszarze gminy zauważa się występowanie licznych stanowisk chronionych

i rzadkich gatunków flory i fauny. Występują one w trzech rejonach. Pierwszy rejon stanowią pola wydmowe, gdzie obserwuje się naturalną sukcesję fitocenoz wydmowych. Wśród gatunków charakterystycznych dla tego typu siedlisk do najciekawszych należą chronione i rzadkie: wiśnia karłowata, turzyca piaskowa i loarska, goździk piaskowy, sasanka łąkowa, mącznica lekarska i kocanka piaskowa.

        Szczególnie cenny jest odcinek doliny Strugi Zielonej od leśniczówki Jarki do Dybowa, gdzie koryto wcina się w podłoże, tworząc głęboki parów. Zbocza i dno parowu mają podłoże żyzne,  a dobra wilgotność umożliwia rozwój bujnej roślinności.

        Wśród wielu zanotowanych tu gatunków znaczny procent stanowią rośliny chronione

i rzadkie. Na szczególną uwagę zasługują występujące tu: zdrojówka rutewkowa, kokorycz pusta, wątła i pełna, czartwa pospolita i drobna, niecierpek pospolity, łuskiewnik różowy, turnica leśna, bluszcz pospolity, lilia złotogłów, gajowiec żółty, śnieżyczka, przebiśnieg, kopytnik pospolity i szczyr trwały.

W wyższych partiach zboczy notuje się występowanie paprotki zwyczajnej, miodunki wąskolistnej i turówki wonnej. Wartko płynąca Struga Zielona jest miejscem występowania fauny zbliżonej składem do występującej w strumieniach górskich. Do Zielonej wpływa na tarło troć.

        Trzecim rejonem osobliwości przyrodniczych jest dolina Wisły. Stanowi ona centralny (krajowy) szlak rozprzestrzeniania się roślin i wędrówek wszystkich grup zwierząt. Do chwili obecnej w dolinie pozostały jedynie niewielkie fragmenty dawniej panujących tu naturalnych łęgów topolowo-wierzbowych. Częściej niż łęgi nad brzegami Wisły występują zbiorowiska zarośli wierzbowych. Bardzo cennymi obiektami, na których rozwijają się bujnie zbiorowiska roślin wodnych są starorzecza. Rzadkim tu występującym gatunkiem jest salwina pływająca. Ważnym siedliskiem dla zachowania wielu gatunków chronionych

i rzadkich są przylegające do koryta rzeki łąki.

        Dolina i rzeka wraz z piaszczystymi wyspami są miejscem lęgowym większości stwierdzonych na obszarze województwa ptaków. Z gniazdujących w nadbrzeżach zaroślach i zadrzewieniach gatunków nielicznych w skali kraju są: remizy, podróżniczki, dziwonie, łozówki, raniuszki, pokrzywnice.Na łachach wiślanych gniazdują rybitwy oraz sieweczki. Bardzo ważna jest rola doliny podczas migracji i zimowania ptaków.

        To bogactwo walorów zdecydowało o objęciu bardzo dużych powierzchni gminy obszarem chronionego krajobrazu.

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka