Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Organizacje pozarządowe

Treść strony

Zapraszam do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. Uwagi można zgłaszać do dnia 13 listopada 2017 r. Uwagi, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględnione

Konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku

Uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Konkurs FIO 2017- drugi nabór

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o otwarciu drugiego naboru w konkursie FIO 2017. Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”)

LGD Podgrodzie Toruńskie

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety nt realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Podgrodzie Toruńskie".

www.ankietaplus.pl/s/42028EWJ

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” to stowarzyszenie powołane z inicjatywy władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych z trzech podtoruńskich gmin: Wielka Nieszawka, Lubicz i Zławieś Wielka .

Podstawowy cel naszej organizacji to poprawa jakości życia mieszkańców gmin.
Atutem Podgrodzia Toruńskiego jest nie tylko położenie, ale przede wszystkim walory krajobrazowo-przyrodnicze. Określają one kierunki rozwoju i rodzaj aktywności ekonomicznej.
Korzystne cechy środowiska naturalnego – dużo lasów i terenów leśnych, obszary chronionego krajobrazu, liczne pomniki przyrody i użytki ekologiczne – sprzyjają rekreacji, wypoczynkowi i ekologii.
Więcej informacji na www.podgrodzietorunskie.pl

 

Uchwała Nr XXXIV/156/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia  24 lutego 2006 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, i Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005 r., nr 172, poz. 1441), w związku z art.10 ust.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 79, poz. 855, Dz.U. z 2003 nr 96, poz. 874, Dz. U. z 2004, nr102, poz. 1055)uchwala się, co następuje:

 § 1.

Gmina Wielka Nieszawka przystępuje, jako członek wspierający, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie z siedzibą w gminie Zławieś Wielka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Bronisław Krywionek

 

 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/156/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia  24 lutego 2006 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Podgrodzie Toruńskie”.

Przystąpienie gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia LGD “Podgrodzie Toruńskie” pozwoli na realizację projektu pod nazwą “Zdrowo żyć – zdrowym być” przez gminy Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka i Lubicz w ramach Pilotażowego Programu Leader + schemat I.

Projekt ma za zadanie promowanie obszaru gmin Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka i Lubicz w kontekście popularyzacji w całym kraju, a docelowo także za granicą:

  • zdrowej, ekologicznej żywności wytwarzanej w tym rejonie Polski,
  • agroturystyki, rozwijanej dzięki wykorzystaniu walorów krajobrazowych, geograficznych i historycznych regionu,
  • edukacji ekologicznej, związanej z tematyką wsi i pracy w gospodarstwie.
  • Wypracowana zostanie Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich wymienionych trzech gmin.

Planuje się wytyczyć następujące kierunki prac:

  • przekształcanie części istniejących gospodarstw w gospodarstwa agroturystyczne,
  • przekształcanie istniejącej struktury upraw i hodowli zwierząt w uprawy i hodowle ekologiczne oraz dostarczanie wytworzonych płodów rolnych i żywca istniejącym, jak i powstającym
  • zielona szkoła (zajęcia dla dzieci o tematyce ekologicznej, wsi i pracy w gospodarstwie) – idea zielonej szkoły ma przede wszystkim na celu przełamanie tendencji masowego opuszczania wsi przez młodzież z powodu braku możliwości rozwijania się i perspektyw na lepszą przyszłość i znalezienie pracy. Ponadto dzieci z miast uzyskają możliwość poznania przyrody, pracy rolników, zwierząt hodowlanych itp.

Osiągnięciu tego celu ma służyć powołanie Stowarzyszenia LGD “Podgrodzie Toruńskie”, w którym gmina jako osoba prawna może funkcjonować jak członek wspierający.

Przewodniczący Rady Gminy

  /-/ Bronisław Krywionek

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka