Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Organizacje pozarządowe

Treść strony

Konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”

Zapraszam do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”, którego projekt został zamieszczony w załączeniu.

Konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

Zapraszam do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”, którego projekt został zamieszczony w załączeniu.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 30 marca 2022 r. przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2022

Informuję, że w ramach konkursu ofert nr 1/2022 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2022, do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce wpłynęły trzy oferty na realizację następujących zadań publicznych

Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie powołania komisji w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2021

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych Gminy Wielka Nieszawka, podczas obrad XLVIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka dnia 26 kwietnia 2022 r.

Przedłużenie terminu składania ofert w otwartym konkursie 1/2022 z zakresu kultury fizycznej

Wójt Gminy Wielka Nieszawka przedłuża termin składania ofert
do 06 maja 2022 roku do godz. 15:00.

Nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2022 z zakresu kultury fizycznej

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2022 w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2022

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2022

Klub Młodzieżowy "Siatkarska Integracja"

Przedsięwzięcie finansowane jest przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”

Zapraszam do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, którego projekt został zamieszczony w załączeniu.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 30 lipca 2021 r. przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021.

Informuję, że w ramach konkursu ofert nr 2/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021, do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce wpłynęła jedna oferta na realizację następującego zadania publicznego:

Zarządzenie nr 71/2021 w sprawie powołania komisji w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wielka Nieszawka z zakresu upowszechniania kultury i sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka w 2021 roku powołuje się komisję konkursową w składzie:

Nabór na członka komisji konkursowej dla zadań publicznych z zakresu kultury w 2021 r.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2021 w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury.

Otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021 z zakresu kultury

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
ogłasza: otwarty konkurs ofert nr 2/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021

Konkurs „Sołtys Roku Powiatu Toruńskiego” – już dziś zgłoś swojego kandydata

Sołtys to wyjątkowa postać w życiu społeczności lokalnej. Potrafi słuchać mieszkańców, motywować ich do działania, jest najbliżej ich trosk i problemów, dba o rozwój swojej małej ojczyzny. Na czele wsi położonych na terenie powiatu toruńskiego stoi 131 sołtysów.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020

Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radnych Gminy Wielka Nieszawka, podczas obrad XXXIII sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka dnia 27 kwietnia 2021 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłoszonego 10 marca 2021 r. przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021.

Informuję, że w ramach konkursu ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021, do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce wpłynęły dwie oferty na realizację następujących zadań publicznych

Nabór na członka komisji konkursowej dla zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2021 r.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2021 w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.

Otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021

Konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”

Konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.
Zapraszam do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”, którego projekt został zamieszczony w załączeniu.

„Klub seniora w Gminie Wielka Nieszawka”

Szanowni Mieszkańcy,
w grudniu 2019 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. : „Klub seniora w Gminie Wielka Nieszawka” w ramach naboru dla działania 9.1.2. Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Informacja dla organizacji pozarządowych - koronawirus

Nawiązując do zaistniałej sytuacji w postaci szerzącej się epidemii koronawirusa, uprzejmie prosimy aby ograniczyć kontakt z Biurem Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi u Urzędzie Marszałkowskim do rozmów telefonicznych i korespondencji mailowej.

Konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”

Zapraszam do konsultacji "Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku". Uwagi można zgłaszać do dnia 09 grudnia 2019 r. Uwagi, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględnione.

Nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Trwa zgłaszanie kandydatur do Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych V kadencji. Działające w Kujawsko-Pomorskiem organizacje pozarządowe oraz samorządy powiatów i gmin mogą rekomendować do niej swoich przedstawicieli do 31 lipca, oczekujemy też wskazania reprezentantów wojewody.

Konkurs o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Jak co roku ogłaszamy kolejną edycję konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pn. "Rodzynki z pozarządówki". To już dwunasta edycja tego jakże ważnego dla NGO-sów z naszego regionu konkursu.

Wykaz Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Wielka Nieszawka

Wykaz Organizacji Pozarządowych

Spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych

W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkania informacyjne dla organizacji pozarządowych w sprawie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.
Spotkania odbędą się 25 lutego 2019 r. w następujących miejscach i godzinach:

XXII edycja konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku”

Wystartowała dwudziesta druga edycja Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku”. Od 9 stycznia można nominować firmy i fundacje korporacyjne, dla których priorytetem jest rzetelność, dbanie o klientów, otoczenie i przede wszystkim zaangażowanie w zmienianie świata – począwszy od lokalnego, aż po globalny.

Trwa nabór wniosków w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse 2019!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2019" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Nabór do komisji konkursowych

W związku z ogłoszeniem przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 roku zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego

Urząd Wojewódzki informuje o rozpoczynającym się głosowaniu na kandydatów na członków IV kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na stronie ngo.kujawsko-pomorskie.pl przedstawiamy kandydatury zgłoszone podczas naboru przez organizacje pozarządowe z regionu.
Zapraszam do konsultacji "Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku". Uwagi można zgłaszać do dnia 30 listopada 2018r. Uwagi, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględnione.

Zapraszam do konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”. Uwagi można zgłaszać do dnia 13 listopada 2017 r. Uwagi, które wpłyną po tej dacie nie będą uwzględnione

Konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2017 roku

Uchwałą Nr 48/1891/16 z dnia 7 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarte konkursy na wykonywanie zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2017-2019 przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Konkurs FIO 2017- drugi nabór

Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego informuje o otwarciu drugiego naboru w konkursie FIO 2017. Oferty należy składać przez Generator Ofert w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”)

LGD Podgrodzie Toruńskie

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wypełnienia załączonej ankiety nt realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Podgrodzie Toruńskie".

www.ankietaplus.pl/s/42028EWJ

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” to stowarzyszenie powołane z inicjatywy władz samorządowych, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych z trzech podtoruńskich gmin: Wielka Nieszawka, Lubicz i Zławieś Wielka .

Podstawowy cel naszej organizacji to poprawa jakości życia mieszkańców gmin.
Atutem Podgrodzia Toruńskiego jest nie tylko położenie, ale przede wszystkim walory krajobrazowo-przyrodnicze. Określają one kierunki rozwoju i rodzaj aktywności ekonomicznej.
Korzystne cechy środowiska naturalnego – dużo lasów i terenów leśnych, obszary chronionego krajobrazu, liczne pomniki przyrody i użytki ekologiczne – sprzyjają rekreacji, wypoczynkowi i ekologii.
Więcej informacji na www.podgrodzietorunskie.pl

 

Uchwała Nr XXXIV/156/06

Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia  24 lutego 2006 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, i Nr 116, poz.1203, Dz.U. z 2005 r., nr 172, poz. 1441), w związku z art.10 ust.3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 Prawo o Stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 79, poz. 855, Dz.U. z 2003 nr 96, poz. 874, Dz. U. z 2004, nr102, poz. 1055)uchwala się, co następuje:

 § 1.

Gmina Wielka Nieszawka przystępuje, jako członek wspierający, do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Podgrodzie Toruńskie z siedzibą w gminie Zławieś Wielka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Bronisław Krywionek

 

 Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIV/156/06 Rady Gminy Wielka Nieszawka

z dnia  24 lutego 2006 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Podgrodzie Toruńskie”.

Przystąpienie gminy Wielka Nieszawka do Stowarzyszenia LGD “Podgrodzie Toruńskie” pozwoli na realizację projektu pod nazwą “Zdrowo żyć – zdrowym być” przez gminy Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka i Lubicz w ramach Pilotażowego Programu Leader + schemat I.

Projekt ma za zadanie promowanie obszaru gmin Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka i Lubicz w kontekście popularyzacji w całym kraju, a docelowo także za granicą:

 • zdrowej, ekologicznej żywności wytwarzanej w tym rejonie Polski,
 • agroturystyki, rozwijanej dzięki wykorzystaniu walorów krajobrazowych, geograficznych i historycznych regionu,
 • edukacji ekologicznej, związanej z tematyką wsi i pracy w gospodarstwie.
 • Wypracowana zostanie Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich wymienionych trzech gmin.

Planuje się wytyczyć następujące kierunki prac:

 • przekształcanie części istniejących gospodarstw w gospodarstwa agroturystyczne,
 • przekształcanie istniejącej struktury upraw i hodowli zwierząt w uprawy i hodowle ekologiczne oraz dostarczanie wytworzonych płodów rolnych i żywca istniejącym, jak i powstającym
 • zielona szkoła (zajęcia dla dzieci o tematyce ekologicznej, wsi i pracy w gospodarstwie) – idea zielonej szkoły ma przede wszystkim na celu przełamanie tendencji masowego opuszczania wsi przez młodzież z powodu braku możliwości rozwijania się i perspektyw na lepszą przyszłość i znalezienie pracy. Ponadto dzieci z miast uzyskają możliwość poznania przyrody, pracy rolników, zwierząt hodowlanych itp.

Osiągnięciu tego celu ma służyć powołanie Stowarzyszenia LGD “Podgrodzie Toruńskie”, w którym gmina jako osoba prawna może funkcjonować jak członek wspierający.

Przewodniczący Rady Gminy

  /-/ Bronisław Krywionek

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka