Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Deklaracja Dostępności

Treść strony

Deklaracja dostępności

Gmina Wielka Nieszawka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Wielka Nieszawka.

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-16.

Istniejąca strona internetowa Urzędu Gminy Wielka Nieszawka jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Powodem tego są poniższe niezgodności lub wyłączenia:

 1. Pomimo wszelkich starań i pracy ze strony redaktorów strony, niektóre dokumenty tam umieszczane mogą być niedostępne lub niezgodne z wielu przyczyn:
  • ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach;
  • ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść;
 2. Część dokumentów nie posiada:
  • warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • opisów alternatywnych, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • audiodeskrypcji, ponieważ ich publikacja miała miejsce przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o dostępności cyfrowej;
  • prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu "dobrych praktyk redaktorskich" (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);

Powyższe braki/niezgodności i ich poprawienie poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego - Gminy Wielka Nieszawka.

Załączone mapy w serwisie https://www.wielkanieszawka.pl/ nie podlegają ocenie, ponieważ mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-09-17.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska z siedzibą w Toruniu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Głowacka, zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 678 10 93, +48 56 678 12 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.

Budynki Urzędu znajdują się przy drodze wojewódzkiej nr 273. Z drogi wojewódzkiej nr 273 (ul. Toruńska) wjeżdżamy bezpośrednio utwardzonym wjazdem wykonanym w nawierzchni asfaltowej do otwartego parkingu przed budynkiem. Parking jest ogólnodostępny, a jego nawierzchnia wykonana została w kostce brukowej (tzw. "polbruk"). Parking posiada specjalnie przygotowane, oznaczone i wykonane zgodnie z obowiązującymi normami dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsca dla niepełnosprawnych zostały ulokowane bezpośrednio przy chodnikach prowadzących do podjazdów dla osób niepełnosprawnych, umożliwiających osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do budynków.

Do głównego budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Toruńskiej. Budynek główny posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne ulokowane w północno-zachodniej części budynku, w kierunku głównego parkingu.

Drugi budynek Urzędu posiada odrębne wejścia do referatów.

Ciągi komunikacyjne w budynkach były zaprojektowane zgodnie z wymogami i wytycznymi technicznymi podczas adaptacji budynku do istniejącej funkcji Urzędu już kilkadziesiąt lat temu. Korytarze spełniają normy w zakresie rzadkiego ruchu dwukierunkowego, stanowiąc drogę ewakuacyjną przeznaczoną do ewakuacji nie więcej niż 20 osób.

Teren przed Urzędem jest oświetlony oraz wyposażony w profesjonalny system monitoringu.

W budynkach i przed nimi brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.

W Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka