Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Ochrona środowiska

Treść strony

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania - 2020 r.

Osiągnięte przez Gminę poziomy – 2020 r.

Gmina Wielka Nieszawka na koniec 2020 r. osiągnęła:

  • poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 40,32 %
  • poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 75,59 %
  • poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 6,62 %.

Wymagania w sprawie ww. poziomów określają:

  1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 i 2361),
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz. 2412),
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2167).

Zgłoś do odbioru wyroby zawierające azbest

W związku z przystąpieniem Gminy Wielka Nieszawka do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020-2032”, uprzejmie informuję, że do dnia 28 maja 2021 r.  przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie
w ramach ww. programu.

System Obserwacji Zanieczyszczeń Powietrza

W gminie Wielka Nieszawka wystartował System Obserwacji Zanieczyszczeń Powietrza, który uświadomi mieszkańcom skalę występowania szkodliwego dla zdrowia smogu.Czujniki zostały zlokalizowane w pięciu miejscach na terenie gminy

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka