Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Regulamin zbiórki odpadów

Treść strony

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wielka Nieszawka                

 1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 2. PSZOK czynny jest w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14.00 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 8.00-14.00.
 3. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka w gospodarstwie domowym.
 4. W PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. PSZOK w Gminie Wielka Nieszawka zlokalizowany jest w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, przy oczyszczalni ścieków.
 6. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:
  1. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. monitory telewizory, komputery, sprzęt AGD,
  2. zużyte opony,
  3. meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  4. środki chemiczne np. farby, lakiery w oryginalnych opakowaniach,
  5. zużyte baterie i akumulatory,
  6. odpady remontowo-budowlane.  
  7. odpady zielone
 7. Do PSZOK nie będą przyjmowane:
  1. odpady zawierające azbest,
  2. odpady nieoznakowane, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
  3. odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
  4. odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
  5. wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, odczynniki chemiczne).
 8. W przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem lub niewłaściwie posegregowanych pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów.
 9. Mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek potwierdzić zamieszkanie na terenie Gminy Wielka Nieszawka, oraz okazać pracownikowi PSZOK aktualny dowód opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Wielka Nieszawka (dowód uiszczenia opłaty za wywóz śmieci).
 10. Przyjęcie odpadów potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.
 11. Odpady wymienione w pkt. 6 gromadzone są selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska w szczelnych zamykanych pojemnikach, przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów.
 12. Mieszkaniec przebywający na terenie PSZOK zobowiązany jest:
  1. przestrzegać zaleceń obsługi PSZOK,
  2. składać dostarczone odpady do wskazanego przez obsługę pojemnika,
  3. zachować wymogi bezpieczeństwa,
  4. stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

      13. Wszelkie informacje o pracy PSZOK udzielane są w Urzędzie Gminy w Wielkiej  Nieszawce pok. nr 10 lub pod nr tel. 56/6781093 wew. 26

 

Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka