Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Regulamin zbiórki odpadów

Treść strony

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wielka Nieszawka

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania  Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Wielka Nieszawka, zwanego dalej PSZOK.
 2. PSZOK zlokalizowany jest w miejscowości Mała Nieszawka, na działce nr 26/17, obok Gminnej Oczyszczalni Ścieków.
 3. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne, wytworzone przez mieszkańców gminy Wielka Nieszawa w gospodarstwach domowych.
 4. W PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
 5. PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.
 6. PSZOK czynny jest w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 15.00 oraz w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 7.00-15.00.

  7. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów:
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. monitory telewizory, komputery, sprzęt AGD,
 • zużyte opony,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • chemikalia np. farby, lakiery w oryginalnych opakowaniach,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • papier i tektura,
 • metale i tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • przeterminowane leki
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek
 • odpady niebezpieczne

  8. Do PSZOK nie będą przyjmowane:
 • odpady zawierające azbest,
 • odpady nieoznakowane, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet), dla których nie istnieje możliwość ustalenia składu chemicznego,
 • odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania,
 • odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemność ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe),
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole, odczynniki chemiczne).

       9. W przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem lub niewłaściwie posegregowanych pracownik PSZOK ma prawo             odmówić przyjęcia odpadów.

       10. Mieszkaniec przekazujący odpady ma obowiązek potwierdzić zamieszkanie na terenie gminy Wielka Nieszawka oraz okazać                     pracownikowi PSZOK aktualny dowód opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Wielka Nieszawka                   (dowód uiszczenia opłaty za wywóz śmieci).

        11. Przyjęcie odpadów potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.

        12. Odpady wymienione w pkt. 7 gromadzone są selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska w szczelnych                        zamykanych pojemnikach, przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów.

        13. Mieszkaniec przebywający na terenie PSZOK zobowiązany jest:przestrzegać zaleceń obsługi PSZOK,

 • składać dostarczone odpady do wskazanego przez obsługę pojemnika,
 • zachować wymogi bezpieczeństwa,
 • stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

         14. Wszelkie informacje o pracy PSZOK udzielane są w Referacie Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki odpadami w Urzędzie                       Gminy w Wielkiej  Nieszawce pod nr tel. 56/678 12 12  wew. 33 oraz  882350593.

         15. Skargi i wnioski przyjmowane są w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

(-) Krzysztof Czarnecki

 

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka