Gmina Wielka Nieszawka

Menu

PROJEKT UE

Treść strony

  • Projekt UE

Informacje o projekcie

Gmina Wielka Nieszawka realizuje projekt unijny pn. „Nasze Przedszkole – wszechstronny rozwój i wykwalifikowana kadra” (nr RPKP.10.01.01-04-0007/17) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas trwania projektu: 01.08.2017 r.-30.06.2019 r.

Wartość projektu: 209 263,93 zł, w tym kwota dofinansowania 177 874,34 zł.

Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola w Małej Nieszawce
i nauczycieli Przedszkola. Celem projektu jest: zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 120 (docelowo 150) nowych miejsc wychowania przedszkolnego; zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w edukacji przedszkolnej oraz wyrównanie zdiagnozowanych deficytów poprzez prowadzenie zajęć dodatkowych; podniesienie kwalifikacji 1 nauczyciela.

Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego obejmuje zakup doposażenia do zajęć integracji sensorycznej, do prowadzenia zajęć logopedycznych i ruchu rozwijającego.

 W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia dodatkowe stymulujące rozwój mowy, rozwój psychoruchowy oraz kompetencje społeczno-emocjonalne dla 120 dzieci w wieku przedszkolnym. Zajęcia będą uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci  objętych wsparciem.

Przewiduje się realizację następujących zajęć dodatkowych:

  1. zajęcia logopedyczne,
  2. zajęcia ruchu rozwijającego,
  3. zajęcia integracji sensorycznej.

W ramach projektu 1 nauczyciel Przedszkola w Małej Nieszawce podniesie swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w studiach podyplomowych w zakresie integracji sensorycznej”, w celu osiągnięcia pełnych kwalifikacji do prowadzenia obserwacji, diagnozy i terapii metodą integracji sensorycznej oraz do zajęć wspomagających rozwój dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka