Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Zapytanie ofertowe - prowadzenie dodatkowych zajęć

Treść strony

 • Projekt UE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 na podstawie Zarządzenia Nr 15/V/2009 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dn. 03.04.2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 Euro.

Gmina Wielka Nieszawka zaprasza do składania ofert na prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w Przedszkolu w Małej Nieszawce, dla którego Gmina Wielka Nieszawka jest organem prowadzącym, w związku z realizacją projektu o numerze RPKP.10.01.01-04-007/17 pn. „Nasze przedszkole – wszechstronny rozwój i wykwalifikowana kadra”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.01.00 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.01.01 Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT.

I. Zamawiający

Gmina Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel.: +48 56 678 10 93, fax: +48 56 678 12 12

e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

II. Przedmiot zamówienia

prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci w Przedszkolu w Małej Nieszawce, w ramach projektu pn. „Nasze przedszkole – wszechstronny rozwój i wykwalifikowana kadra”.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 1. Opis zajęć:
  Opis zajęć

  Lp.

  Opis

  Liczba godzin zajęć ogółem w czasie trwania projektu

  1

  Zajęcia integracji sensorycznej

  144

  2

  Zajęcia ruchu rozwijającego z elementami karate tradycyjnego

  168

 2. Oferent adekwatnie do posiadanych kwalifikacji zawodowych może złożyć ofertę na jeden lub więcej rodzajów zajęć stosownie do posiadanych kwalifikacji zawodowych uprawniających do ich prowadzenia.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

 1. Stanowisko - terapeuta integracji sensorycznej:
  • Certyfikat uprawniający do prowadzenia diagnozy i terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego
  • Studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej
  • Studia magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym w zakresie wychowania fizycznego
  • Kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki
  • Minimum 18 lat pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym
 2. Stanowisko - instruktor zajęć ruchu rozwijającego z elementami karate tradycyjnego:
  • Uprawnienia instruktora dyscypliny sportu: karate tradycyjne
  • Minimum 20  lat pracy w zawodzie instruktora z dziećmi w wieku przedszkolnym

V. Kryterium oceny oferty

Cena – 100%. Cena podana w ofercie powinna zawierać koszt jednej godziny zajęć brutto.

VI. Składanie ofert

Ofertę można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce albo przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-65 Cierpice. Ofertę należy złożyć na druku „Formularz oferty” – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i z napisem: Projekt „pn. „Nasze przedszkole – wszechstronny rozwój i wykwalifikowana kadra”. Łącznie z ofertą należy dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu składnia ofert.

VII. Termin złożenia oferty

Do dnia 8 marca 2018 r. do godz. 15:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. Osoba do kontaktu

Ewa Wróblewska-Kucharska – tel. +48 56 678 12 12 wew. 26

Wójt Gminy mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

Informacja o wyborze ofert

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka