Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Odpady komunalne

Treść strony

Toaleta to nie śmietnik

Prosimy również o traktowanie toalety zgodnie z jej przeznaczeniem, a nie jak śmietnik na odpady zmieszane!
Prosimy nie bagatelizować problemu!

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu informuję, że ze względu na przypadające 03.06.2021 r. Boże Ciało (czwartek), nastąpi zmiana terminu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z czwartku 03.06.2021 r. na środę 02.06.2021 r. i piątek 04.06.2021 r.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wielka Nieszawka

W załączniku Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wielka Nieszawka

Komunikat MPO Sp. z o.o. w Toruniu - okres zimowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, informuje, że w okresie zimowym, w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi tj. ujemnymi temperaturami, często dochodzi do sytuacji, w której opróżnienie pojemnika nie jest możliwe z uwagi na zamarznięcie zgromadzonych w nim odpadów.

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych w 2021 roku

Właściciel nieruchomości zgłasza konieczność odbioru ww. odpadów do Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami, w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed planowanym odbiorem odpadów.

Poziomy recyklingu

Osiągnięte przez Gminę poziomy – 2019 r.

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2021 r.

W załączniku znajdziecie Państwo harmonogram odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych w 2021 r.

Wniosek o zapotrzebowanie na worki typu Big Bag

Drodzy Mieszkańcy w załączniku do pobrania aktualny wniosek o zapotrzebowanie na worki typu Big Bag

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W załączniku druk do pobrania

Od 1 lutego 2020 r. nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwaga! Od 1 lutego 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga - zmiana rachunku bankowego

Uwaga - zmiana rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poziomy recyklingu

Osiągnięte przez Gminę poziomy – 2018 r.
Gmina Wielka Nieszawka na koniec 2018 r. osiągnęła:
• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,37 %
• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,31 %
• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,68 %.
 

 

Regulamin odbierania odpadów komunalnych

Regulamin odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych w gminie Wielka Nieszawka

Harmonogram odbierania w 2019 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Harmonogram określa terminy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, stanowiący Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Poziomy recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

Osiągnięte przez Gminę poziomy – 2017 r.

Gmina Wielka Nieszawka na koniec 2017 r. osiągnęła:

• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,79 %

• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 84,61 %

• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 %.

 

Wymagania w sprawie ww. poziomów określają:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2017 r. , poz. 2412),

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167).

 

                                                                                                          Urząd Gminy Wielka Nieszawka

Zgodnie z przyjętą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01 lipca 2013r. zmienia się dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem ustawy jest przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę. Opłata za odbiór odpadów będzie niższa, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Mieszkańcy nie będą już musieli samodzielnie zawierać umów z firmami odbierającymi odpady. Zgodnie z ustaloną przez gminę opłatą, każdy jej mieszkaniec będzie płacił za odbiór śmieci, jakie wyprodukuje.

Zasady Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów. Na terenie Gminy Wielka Nieszawka odpady zbiera się do pojemników: zielonego (odpady zmieszane) i brązowego (bioodpady) oraz worków: żółtego (plastik, makulatura) i białego (szkło)

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka