Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Odpady komunalne

Treść strony

Poziomy recyklingu

Osiągnięte przez Gminę poziomy – 2018 r.
Gmina Wielka Nieszawka na koniec 2018 r. osiągnęła:
• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,37 %
• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,31 %
• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,68 %.
 

 

Regulamin odbierania odpadów komunalnych

Regulamin odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych w gminie Wielka Nieszawka

Harmonogram odbierania w 2019 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Harmonogram określa terminy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, stanowiący Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Poziomy recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

Osiągnięte przez Gminę poziomy – 2017 r.

Gmina Wielka Nieszawka na koniec 2017 r. osiągnęła:

• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,79 %

• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 84,61 %

• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 %.

 

Wymagania w sprawie ww. poziomów określają:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2017 r. , poz. 2412),

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167).

 

                                                                                                          Urząd Gminy Wielka Nieszawka

Zgodnie z przyjętą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01 lipca 2013r. zmienia się dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem ustawy jest przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę. Opłata za odbiór odpadów będzie niższa, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Mieszkańcy nie będą już musieli samodzielnie zawierać umów z firmami odbierającymi odpady. Zgodnie z ustaloną przez gminę opłatą, każdy jej mieszkaniec będzie płacił za odbiór śmieci, jakie wyprodukuje.

Zasady Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów. Na terenie Gminy Wielka Nieszawka odpady zbiera się do pojemników: zielonego (odpady zmieszane) i brązowego (bioodpady) oraz worków: żółtego (plastik, makulatura) i białego (szkło)

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka