Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Odpady komunalne

Treść strony

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Do pobrania w załączniku ww. wniosek

Ankieta dla mieszkańców korzystających z kompostowników przydomowych

Szanowni Mieszkańcy

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie załączonej poniżej.

Dotyczy ona mieszkańców posiadających przydomowy kompostownik.

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych przez mobilny PSZOK w 2024 r.

Harmonogram określa terminy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, stanowiący Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Przygotowanie bioodpadów w okresie zimowym

Szanowni Mieszkańcy

W okresie zimowym proponujemy,  w miarę możliwości, ograniczać poziom wilgotności bioodpadów, między innymi poprzez unikanie gromadzenia tzw. zlewek....

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych

Ze względu na przypadające święto 01.11.2023 r. Wszystkich Świętych nastąpi zmiana terminu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych ze środy 01.11.2023 r. na czwartek 02.11.2023 r.

Bezpłatny odbiór elektroodpadów

Uruchomiony został projekt DECYDUJESZ.pl- w ramach, którego na terenie całej Polski można bezpłatnie i prosto z domu pozbyć się niepotrzebnego zużytego lub zepsutego dużego sprzętu AGD.

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych przez mobilny PSZOK w 2023r

Harmonogram odbierania w 2023 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. roku

od 1 stycznia 2023 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 29,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, zgodnie ze złożoną deklaracja.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wielka Nieszawka

Drodzy Mieszkańcy w załączniku do pobrania aktualna deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Wielka Nieszawka.

PSZOK – zmiana terminu

Informuję, że z uwagi na święto (Boże Narodzenie) przypadające w ostatnią sobotę miesiąca (25.12.2021r.), Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie otwarty wyjątkowo w sobotę 18.12.2021 r. w godzinach od 7:00 -15:00.

Bioodpady należy gromadzić w brązowych pojemnikach

Odpady w innych workach niż brązowe traktowane są jako odpady zmieszane, co oznacza wyższą stawkę do zapłaty przez wykonawcę za ich oddanie do punktu utylizacji!

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu informuje, że ze względu na przypadające 11.11.2021 Święto Niepodległości (czwartek), nastąpi zmiana terminu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych: z czwartku 11.11.2021 r. na środę 10.11.2021 i piątek 12.11.2021.

Toaleta to nie śmietnik

Prosimy również o traktowanie toalety zgodnie z jej przeznaczeniem, a nie jak śmietnik na odpady zmieszane!
Prosimy nie bagatelizować problemu!

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych

Zmiana terminu odbioru odpadów komunalnych zmieszanych.
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu informuję, że ze względu na przypadające 03.06.2021 r. Boże Ciało (czwartek), nastąpi zmiana terminu odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z czwartku 03.06.2021 r. na środę 02.06.2021 r. i piątek 04.06.2021 r.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wielka Nieszawka

W załączniku Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Wielka Nieszawka

Komunikat MPO Sp. z o.o. w Toruniu - okres zimowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, informuje, że w okresie zimowym, w związku z panującymi warunkami atmosferycznymi tj. ujemnymi temperaturami, często dochodzi do sytuacji, w której opróżnienie pojemnika nie jest możliwe z uwagi na zamarznięcie zgromadzonych w nim odpadów.

Harmonogram odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych w 2021 roku

Właściciel nieruchomości zgłasza konieczność odbioru ww. odpadów do Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami, w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed planowanym odbiorem odpadów.

Poziomy recyklingu

Osiągnięte przez Gminę poziomy – 2019 r.

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2021 r.

W załączniku znajdziecie Państwo harmonogram odbioru odpadów segregowanych i zmieszanych w 2021 r.

Wniosek o zapotrzebowanie na worki typu Big Bag

Drodzy Mieszkańcy w załączniku do pobrania aktualny wniosek o zapotrzebowanie na worki typu Big Bag

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W załączniku druk do pobrania

Od 1 lutego 2020 r. nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uwaga! Od 1 lutego 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uwaga - zmiana rachunku bankowego

Uwaga - zmiana rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poziomy recyklingu

Osiągnięte przez Gminę poziomy – 2018 r.
Gmina Wielka Nieszawka na koniec 2018 r. osiągnęła:
• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 33,37 %
• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 81,31 %
• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0,68 %.
 

 

Regulamin odbierania odpadów komunalnych

Regulamin odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych w gminie Wielka Nieszawka

Harmonogram odbierania w 2019 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Harmonogram określa terminy odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych, stanowiący Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Poziomy recyklingu

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

Osiągnięte przez Gminę poziomy – 2017 r.

Gmina Wielka Nieszawka na koniec 2017 r. osiągnęła:

• poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 32,79 %

• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 84,61 %

• poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 0 %.

 

Wymagania w sprawie ww. poziomów określają:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2017 r. , poz. 2412),

3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167).

 

                                                                                                          Urząd Gminy Wielka Nieszawka

Zgodnie z przyjętą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 01 lipca 2013r. zmienia się dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Głównym założeniem ustawy jest przejęcie przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami, w zamian za opłatę. Opłata za odbiór odpadów będzie niższa, jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny. Mieszkańcy nie będą już musieli samodzielnie zawierać umów z firmami odbierającymi odpady. Zgodnie z ustaloną przez gminę opłatą, każdy jej mieszkaniec będzie płacił za odbiór śmieci, jakie wyprodukuje.

Zasady Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Selektywna zbiórka polega na gromadzeniu w oddzielnych pojemnikach lub workach poszczególnych rodzajów odpadów. Na terenie Gminy Wielka Nieszawka odpady zbiera się do pojemników: zielonego (odpady zmieszane) i brązowego (bioodpady) oraz worków: żółtego (plastik, makulatura) i białego (szkło)

Osiągnięte poziomy recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów przekazywanych do składowania

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka