Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Strategia Gminy

Treść strony

Uchwała Nr IX/51/2015 Rady Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka na lata 2015-2025.

Na podstawie  art.18 ust.2 pkt 6a ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.[1]), w związku z art. 3 pkt 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z 2015 r. poz. 349) Rada Gminy Wielka Nieszawka uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Strategię Rozwoju Gminy Wielka Nieszawka na lata 2015-2025 stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielka Nieszawka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski 

Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/51/2015 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 1 lipca 2015 r.

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 6a cytowanej w podstawie prawnej ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy, w tym przypadku Rady Gminy Wielka Nieszawka należy uchwalenie przedmiotowego dokumentu. Strategia   stanowi podstawowy  i  najważniejszy dokument samorządu lokalnego, określający obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni gminnej. Z jednej strony stanowi   ona diagnozę  stanu  obecnego,  z  drugiej  zaś  jest  usystematyzowanym  zbiorem  jasno sprecyzowanych potrzeb i wynikających z nich kierunków działania. Głównym jej celem jest umożliwienie i sprzyjanie efektywnemu, prawidłowemu i szybkiemu rozwojowi Gminy zgodnie z przyjętym planem.

Opracowanie strategii jest ponadto istotne z punktu widzenia możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne – krajowe i zagraniczne, w tym środki z Unii Europejskiej.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Ireneusz Śmiechowski

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka