Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Obwieszczenia i komunikaty

Treść strony

Informacja dla Mieszkańców w sprawie wniosku o referendum

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wielka Nieszawka,

            W dniu 16 listopada br. zostało złożone na moje ręce powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Wielka Nieszawka przed upływem kadencji, podpisane przez czternastu mieszkańców gminy (imiona i nazwiska tych osób znajdują się na plakatach rozwieszonych przez inicjatorów referendum na tablicach ogłoszeniowych). Większość z tych osób to stali Facebookowi krytycy mojej osoby. Jesteśmy małą społecznością, więc „kto jest kto” i jaki ma „interes” w zmianie władzy nie trudno ustalić.

            Ze strony przeciwników obecnej władzy otrzymujemy tylko ciągłe narzucanie fałszywej narracji w celu zdyskredytowania pracy urzędu i mojej. Nikt z tych osób nigdy nie zaproponował konstruktywnego rozwiązania lub kompromisu korzystnego dla wspólnych interesów gminnych oraz mieszkańców. Jeśli dochodziło do rozmowy z zainteresowanymi osobami i podaniu sobie ręki przez obie stronu w nadziei na współpracę, wówczas, dosłownie kolejnego dnia ze strony tych właśnie osób pojawiał się hejt i atak, a ich przyklejone uśmiechy z poprzedniego dnia, szybko odpadły. Są to tzw. „wojny podjazdowe” mające na celu „włożenie kija w mrowisko” i rzuceniu fake newsów i oskarżeń pod adresem mojej osoby. Jak powszechnie wiadomo, wielokrotnie powtarzana plotka traktowana jest później jako prawda i taką strategię przyjęli inicjatorzy referendum. Robić wiele hałasu i teatru w nadziei, że urząd nie będzie prostować fałszywych komentarzy. Tutaj jest to akurat prawda, ponieważ urząd i ja jako wójt, mamy wiele innych poważnych obowiązków i dużo pracy urzędowej na rzecz rozwoju gminy i dobra Mieszkańców, zatem nie wdajemy się w jałowe dyskusje. Łatwo jest krytykować całymi dniami, nie robiąc niczego innego, nie ruszając się ze swojej miękkiej sofy i nie posiadając w zanadrzu innych „korzystniejszych” rozwiązań. Grupa Facebookową „Nieszawskie Rozmowy Kontrolowane” dawno straciła swoją pierwotną ideę i aktualnie służy inicjatorom referendum jako narzędzie do atakowania wójta i urzędników.

Poniżej chciałbym odnieść się do niektórych zarzutów, jakie są przedstawiane przez moich przeciwników:

- Jedna z pań ciągle wraca do „likwidacji” przedszkola niepublicznego. Ja tego przedszkola nie zlikwidowałem. Gmina wybudowała przedszkole w Małej Nieszawce i zorganizowała oddziały przedszkolne w szkole w Cierpicach, na które pozyskaliśmy środki zewnętrzne
z Unii Europejskiej. Dla wszystkich chętnych zapewnione są miejsca w przedszkolach gminnych, więc nie było i nie ma potrzeby dotowania jeszcze przedszkola niepublicznego. Dla wielu mieszkańców skróciła się dzięki temu droga dowozu dzieci do przedszkola.
W związku z tym, że Gmina dysponuje wystarczającą liczbą miejsc przedszkolnych w placówkach gminnych (we wrześniu 2017 r. uruchomiono 6-oddziałowe gminne przedszkole w Małej Nieszawce dla 150 dzieci, od 1 września 2019 r. zostały uruchomione
3 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Cierpicach dla 61 dzieci), po przeprowadzonej rekrutacji (były jeszcze wolne miejsca) postanowiono nie ogłaszać konkursu na kolejny rok szkolny dla przedszkola niepublicznego. Niemniej „Leśny Ludek”, co do zasady miał możliwość funkcjonowania na takich samych zasadach jak w latach 2008-2015, otrzymując z budżetu gminy dotację w wysokości 75% kosztów bieżących utrzymania dziecka w przedszkolu gminnym, zgodnie z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.
Gmina Wielka Nieszawka nie jest organem prowadzącym dla przedszkola niepublicznego, w związku z tym decyzja o dalszym jego funkcjonowaniu lub jego likwidacji nie leżała w kompetencji gminy i nie podlegała zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty,
ale była suwerenną decyzją podmiotu prywatnego prowadzącego placówkę. Ta kwestia była wielokrotnie wyjaśniana rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola „Leśny Ludek” na odbywających się spotkaniach z ich udziałem.    

- Kolejny tematem „grillowanym” przez moich przeciwników jest kwestia transportu. Wiele argumentów w tym zakresie padło,  dlatego wskażę tylko dane finansowe: MZK  pod koniec 2020 r. oferowało nam transport (przy mniejszej niż proponowana przez Arrivę liczbie kursów) za  638 tys. brutto /rok na trasie do Dworca Głównego, a w przypadku trasy do Pl. Św. Katarzyny 722 tys. brutto, które Gmina musiałaby wyłożyć z własnego budżetu. Zawarcie umowy z Arrivą umożliwiło nam uzyskanie dotacji od Wojewody i z Urzędu Marszałkowskiego w wyniku czego Gmina z własnego budżetu wyłoży za rok 2021 r. ok. 350 tys. zł. Jest różnica? Dzięki dofinasowaniu zewnętrznemu, które gmina pozyskała, mieszkańcy jeżdżą za 1 zł po całej Gminie, za 2 zł od Małej Nieszawki do Torunia i 3 zł do Wielkiej Nieszawki i do Cierpic z Torunia.

- Sprawa odpadów - żeby zawrzeć umowę na odbiór i unieszkodliwianie odpadów Gmina musi wybrać wykonawcę z zastosowaniem Prawa zamówień publicznych. Gmina rozpisała przetarg. Wygrało MPO. W przetargu nie ma możliwości negocjacji ceny, a przepisy obowiązujące w ubiegłym roku wymagały „bilansowania się systemu” więc opłaty od mieszkańców musiały być dostosowane do poniesionych przez gminę kosztów gospodarki odpadami. Jakie są aktualne opłaty w innych gminach też nietrudno ustalić w internecie
na BIP - ach innych gmin.

- Jako wójt realizuję budżet uchwalony przez radę gminy, nie ma więc możliwości, żebym wydał więcej lub inaczej niż rada przewidziała w budżecie. Sposób i wyniki gospodarowania  środkami budżetowymi są opisane w corocznie sporządzanych sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy. Sprawozdania te są sprawdzane przez komisję rewizyjną rady (przewodniczącą tej komisji jest jedna z inicjatorek referendum) i odkąd jestem wójtem komisja rewizyjna w każdym roku pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu
i zarekomendowała radzie gminy udzielenie absolutorium. Potwierdzeniem prawidłowości wydatkowania przeze mnie pieniędzy z budżetu gminy są pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej rokrocznie udzielane względem wykonania budżetu. Rada Gminy również corocznie udzieliła mi absolutorium z wykonania budżetu. Uchwały o udzielenie absolutorium zostały podjęte następującym wynikiem głosów w 2019 r.: za: 15 radnych, przeciw: 0 radnych, wstrzymało się: 0 radnych. W 2020 r.: za: 12 radnych, przeciw: 2 radnych (1 radny nieobecny), wstrzymało się: 0 radnych. W 2021 r.: za: 12 radnych, przeciw:
0 radnych, wstrzymało się: 3 radnych.

Biorąc pod uwagę wyniki finansowe budżetu Gminy za lata 2019-2020 nadwyżka budżetu w 2020 r. była wyższa niż deficyt za rok 2019, więc zaoszczędzonej przez mojego poprzednika kwoty nie pomniejszyłem.

Przeciwnicy epatują brakiem wotum zaufania, ale moim zdaniem nieudzielenie mi przez radę tego skwitowania w 2020 i 2021 r. nie jest wynikiem obiektywnej, rzeczowej oceny stanu gminy, lecz efektem subiektywnych często niesprawiedliwych ocen. Zważyć należy, że w większości w radzie gminy zasiadają osoby, które popierały moich konkurentów w wyborach na wójta.

- Inicjatorzy referendum mówią o rekordowej liczbie skarg w trakcie trwania mojej kadencji. Nie dodają jednak, że z pięciu skarg złożonych na wójta Gminy Wielka Nieszawka, trzy zostały uznane za niezasadne, zaś dwie częściowo za zasadne, a częściowo niezasadne. Trzeba dodać, że trzy skargi z owych pięciu zostały złożone przez osoby, które są wskazane wśród inicjatorów referendum.  

- Odnośnie pojawiającego się zarzutu wypłacenia nagród pracownikom, chcę nadmienić, że zostały one wypłacone w ramach środków na wynagrodzenia, w tym z oszczędności powstałych wskutek absencji chorobowych.  Z punktu widzenia pracodawcy korzystniej jest przyznać pracownikowi nagrodę, niż stały składnik wynagrodzenia, bo nagroda motywuje pracownika do lepszej pracy. Brak uzasadnienia na piśmie wcale nie oznacza, że pracownik nie zasłużył na przyznanie mu nagrody.

Na koniec chciałbym dodać, że kontrole, które odbywały się za czasów mojej kadencji w tym (Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Wojewódzkiego, Inspekcji Pracy), nie wykazały żadnych lub poważnych nieprawidłowości. Gmina Wielka Nieszawka znalazła się na II miejscu w rankingu gmin wiejskich
w województwie kujawsko-pomorskim, wśród "Najbogatszych samorządów w 2020 roku - Ranking dochodów Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Facebookowe wypowiedzi moich przeciwników to nie jest krytyka, lecz hejt. Z ludzkiego punktu widzenia trudno się dziwić, że są ostrymi recenzentami mojej pracy. Dobrze byłoby gdyby byli krytykami obiektywnymi.

Podjęte przez moich przeciwników działania w celu przeprowadzenia referendum w mojej ocenie stanowią  próbę destabilizacji gminy.

Dlatego zwracam się do Mieszkańców z prośba o niepodpisywanie list poparcia referendum w sprawie mojego odwołania.

Odnoszę nieodparte wrażenie, że nakręcanie społeczności to nic innego, jak kampania wyborcza, która ma służyć interesowi jednostki, a nie naszej społeczności i rozwojowi gminy.

Jednocześnie dziękuję Mieszkańcom, którzy tak licznie okazują mi wsparcie. Poniżej przedstawiam tym, którzy nie dostrzegają lub nie widzą zmian w gminie, co daliśmy radę wykonać podczas mojej kadencji.

W ciężkich czasach pandemii roku 2020, 2021, pomimo wielu przeciwności daliśmy radę wykonać następujące zadania i inwestycje.

Rok 2021 – zestawienie wybranych wydarzeń i inwestycji na terenie gminy:

 • budowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz odgałęzień bocznych kanalizacji sanitarnej
  w ul. Liliowej (dz. nr 189/3,189/4, 190/3 obręb 0003) w m. Mała Nieszawka gm. Wielka Nieszawka;
 • zwolnienie z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wielka Nieszawka zwolnieni z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

 • zostały zamontowane nowe wiaty przystankowe;
 • przebudowa placu zabaw w Cierpicach na osiedlu "Stokrotka" przy ul. Sosnowej;
 • otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021. Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłosił otwarty konkurs ofert nr 1/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021 („dotacje sportowe z zakresu kultury fizycznej”).
 • przebudowa drogi gminnej nr 100917C ul. Ogrodowej w Cierpicach od km 0+ 001,5 do km 0 + 897;
 • przebudowa budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce w ramach zadania: Modernizacja budynku przy ul. Leśnej 1 w Małej Nieszawce wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w ramach rewitalizacji (LGD);
 • "Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II";
 • „Budowa dwóch altan ogrodowych na działce o numerze ewidencyjnym 215/12, obręb Cierpice, w miejscowości Cierpice, Gmina Wielka Nieszawka;
 • budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Mała Nieszawka ul. Wodociągowa;
 • budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Sowiej w miejscowości Wielka Nieszawka;
 • wymiany wodomierzy na liczniki radiowe;
 • budową skateparku, w ramach projektu "Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa" - Edycja 2020;
 • kompleks boisk do siatkówki plażowej oraz skatepark na terenie CSiR Olender w Wielkiej Nieszawce; Olender Beach Volley Club - kompleks 3 boisk do siatkówki plażowej;
 • lustro drogowe na ul. Zielonej w Wielkiej Nieszawce;
 • remont SP w Cierpicach;
 • przystąpiliśmy do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Wielka Nieszawka na lata 2020-2032”. Przyjmowaliśmy wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu;
 • konkursu z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wniosek o dofinansowanie realizacji partnerskiego projektu „Eu-geniusz na poziomie”. Alokacja dla Gminy Wielka Nieszawka wynosi 53 tys. zł;
 • Gmina Wielka Nieszawka jako jedna z gmin województwa kujawsko-pomorskiego – partner w Projekcie „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;
 • dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza tzw. „Ekopiece”;
 • kolejna edycja Budżetu Obywatelskiego w Gminie Wielka Nieszawka;
 • „Sportowy Dzień Dziecka”;
 • Realizacja Funduszu Sołeckiego;
 • 3-godzinne warsztaty z DIETETYKI I FITNESSU w ramach LGD;
 • Wójt Gminy Wielka Nieszawka Krzysztof Czarnecki podpisał umowę na dopłatę dla linii komunikacyjnej nr 24206 Mała Nieszawka – Mała Nieszawka na okres od dnia 1 kwietnia 2021 do dnia 31 grudnia 2021, która będzie wynosi 392 040 zł;
 • Aktywne półkolonie w Olendrze - Lato 2021 dla dzieci w wieku 7-12 lat, dofinansowane przez Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce;
 • Wójt Gminy Wielka Nieszawka oraz reprezentanci właściwych gmin i powiatów podpisali porozumienie w sprawie współpracy na rzecz integracji społeczno-gospodarczej w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia;
 • Wójt Gminy oraz trzech pracowników urzędu, uczestniczył w spotkaniu dla mieszkańców gminy, poświęconemu zagadnieniom Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie miało na celu przybliżenie zagadnienia inicjatywy;
 • Gmina Wielka Nieszawka złożyła wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, dotyczącego wsparcia w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków;
 • Organizacja i dofinansowanie 14-dniowych kolonii z programem rekreacyjnym wraz z programem z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla dzieci i młodzieży – mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka;
 • nowa strona internetowa BIP Gminy Wielka Nieszawka;
 • stypendia Wójta Gminy dla uzdolnionych uczniów;
 • Wakacje na basenie w CSiR OLENDER;
 • Wójt Gminy Wielka Nieszawka Krzysztof Czarnecki, podpisał umowę dla realizacji działań projektu inwestycyjnego pn.: „Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez wzbogacenie oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców miejscowości Cierpice i Wielka Nieszawka". Realizacja przewiduje w szczególności:
 • Część I: Budowę ścieżki edukacyjnej/zdrowotnej dla mieszkańców sołectwa Cierpice na działkach o numerach ewidencyjnych 646/7 i 646/8, obręb ewidencyjny - 041508_2.0002, Cierpice, jednostka ewidencyjna - 041508_2, Wielka Nieszawka.
 • Cześć II: Budowę pumptracku wraz ze stworzeniem miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Cierpice na działce o numerze ewidencyjnym 140/7, obręb ewidencyjny 041508_2.0002, Cierpice, jednostka ewidencyjna - 041508_2, Wielka Nieszawka.
 • Część III: Budowę pumptracku wraz ze stworzeniem miejsca odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców sołectwa Wielka Nieszawka na działce o numerze ewidencyjnym 119/1, obręb ewidencyjny 041508_2.0005, Wielka Nieszawka, jednostka ewidencyjna - 041508_2, Wielka Nieszawka.
 • Gmina otrzyma finansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie łącznej: 754 473,00 zł
 • Wójt Gminy Wielka Nieszawka, Krzysztof Czarnecki docenił bezcenny i bezinteresowny wkład młodych zawodników z młodzieżowej drużyny "Kolibry" - wolontariuszy i wręczył torby z upominkami w podziękowaniu za pomoc przy Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorek w siatkówce plażowej;
 • propagowanie akcji #szczepimysię – zapobieganie rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa;
 • samochód osobowy, zwany „mikrobusem" 9-cio miejscowy, przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób na wózkach inwalidzkich, służący do przewozu mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka. Powiat przekazał Beneficjentowi na ten cel środki finansowe przyznane przez PFRON, o łącznej wysokości 100.100,00 zł (słownie: sto tysięcy sto 00/100 złotych);
 • Gminny Piknik Rodzinny - 10.09.2021 r.;
 • podczas wyborów władz Stowarzyszenia LGD "Podgrodzie Toruńskie" na kadencję 2021-2025, wiceprezesem zarządu wybrany został Wójt Gminy Wielka Nieszawka - Krzysztof Czarnecki;
 • przeprowadzenie i koordynowanie przebiegu Narodowego Spisu Powszechnego na terenie Gminy;
 • II Nieszawskie Forum Profilaktyczne;
 • zatrudnienie psychologów w szkołach gminnych;
 • II miejsce wśród gmin wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim, wśród "Najbogatszych samorządów w 2020 roku - Ranking dochodów JST";
 • otwarty konkursu ofert nr 2/2021 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2021 (dotacje z zakresu kultury). W ramach dotacji zrealizowano warsztaty serowarskie „Od olenderskiego po oscypek – warsztaty serowarskie”;
 • Konkursu plastyczny: „11 listopada – Święto Niepodległości” dla dzieci z terenu gminy;
 • VIII Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych;
 • W ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych,

Gmina Wielka Nieszawka otrzymała: 4 987 500 zł na inwestycję: "Modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Wielka Nieszawka". W ramach realizacji zadania planujemy wymianę awaryjnej sieci wodno - kanalizacyjnej cementowo – azbestowej;

 • obecnie trwa remont sali gimnastycznej w Cierpicach;
 • rozstrzygnięto przetarg na budowę ul. Liliowej – Etap I;

 

W załącznikach znajdziecie Państwo dwie tabele przedstawiające projekty, na które gmina złożyła wnioski oraz przebieg inwestycji na terenie gminy.

Kolejne to przypomnienie wybranych zrealizowanych zadań w latach 2019 i 2020.

 

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki

 

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka