Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje oświatowe

Treść strony

Komunikat - stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2020/2021

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce informuje, że 15 września 2020 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2020/2021. Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka.
  • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wielka Nieszawka znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:
    bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  • Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł netto na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008 r. o pomocy społecznej, t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).
  • Do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych nie będą wliczane świadczenie wychowawcze (tzw. „500+”), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019r. poz. 2407) oraz dodatek wychowawczy, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r. poz. 697 i 1292).
  • Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2020 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 821).
  • Do wniosku należy dołączyć:
a) zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
b) odcinek renty/emerytury lub oświadczenie Wnioskodawcy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
c) zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osoby bezrobotnej) lub oświadczenie Wnioskodawcy,
d) nakaz płatniczy za 2020r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego,
e) oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone kopią wyroku sądowego),
f) stosowne zaświadczenie urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż punkty a – e w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
g) inne zaświadczenia lub oświadczenia, których potrzeba załączenia wynika z treści wniosku.
Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (0 56) 678-12-12 wew. 28
Godziny pracy Urzędu Gminy:
poniedziałek, środa, czwartek: 7:00-15:00
wtorek 7:00-16:00
piątek: 7:00-14:00
 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka