Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje oświatowe

Treść strony

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i I klas szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wielka Nieszawka na rok szkolny 2017/2018 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów 

Przedszkole, oddziały przedszkolne

1. Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Wielka Nieszawka.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria (kryteria ustawowe):

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów są potwierdzone kopie dokumentów potwierdzających spełnienie kryterium lub stosowne oświadczenia.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem Gminy Wielka Nieszawka mogą być przycięci, gdy gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

I klasa szkoły podstawowej

1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci zamieszkałe w tym obwodzie.

Na terenie gminy Wielka Nieszawka funkcjonują 2 szkoły podstawowe:
1) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Malej Nieszawce, obejmująca swoim obwodem sołectwo Mała Nieszawka;
2) Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cierpicach, obejmująca swym obwodem sołectwa Brzoza, Cierpice i Wielka Nieszawka.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria określone w dn. 29 lutego 2016 r. przez Radę Gminy Wielka Nieszawka w uchwale nr XVI/87/2016 w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych dla kandydatów:

1) oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zamieszkują na terenie Gminy Wielka Nieszawka i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania - 16 punktów;

2) szkoła podstawowa jest najbliżej położona miejsca zamieszkania dziecka lub w obwodzie szkoły podstawowej znajduje się miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców - 8 punktów;

3) w szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka - 4 punkty;

4) w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują osoby wspierające rodziców w zapewnieniu dziecku należytej opieki - 2 punkty.

 

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów są odpowiednio:

1) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) lub oświadczenie rodzica;

2) zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego lub oświadczenie rodzica o miejscu zamieszkania dziecka lub miejscu zatrudnienia rodzica;

3) oświadczenie rodzica o spełnianiu obowiązku szkolnego w szkole podstawowej przez rodzeństwo dziecka;

4) oświadczenie rodzica dotyczące zamieszkania w obwodzie szkoły podstawowej osób wspierających w opiece nad dzieckiem.

 

Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic.

 

Wójt Gminy

(-) Kazimierz Kaczmarek

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka