Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje oświatowe

Treść strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wychowanie przedszkolne

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego, pod  nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018”.

 

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie niepublicznemu przedszkolu realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na zasadach określonych art. 90 ust. 1d ustawy
z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm).

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania oraz wysokość dotacji na jedno dziecko, jaką otrzyma podmiot realizujący zadanie.

1.      Rodzaj zadania publicznego: zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego.

2.      Tytuł zadania: Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018”.

3.      Łącznie na realizację tego zadania planowane jest przeznaczenie:

1)      w roku 2017 − ok. 140 000 zł

2)      w roku 2018 – ok. 280 000 zł

4.      W okresie realizacji zadania Gmina Wielka Nieszawka planuje przeznaczyć na 1 dziecko miesięcznie dotację w kwocie nie wyższej niż 700 zł.

5.      Podstawą ustalenia dotacji są wydatki bieżące, przewidziane na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminy sąsiadujące z gminą Wielka Nieszawka, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na dziecko niepełnosprawne w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawne dziecko przedszkola, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Wielka Nieszawka.

6.      Dotacja wypłacana będzie w miesięcznych ratach na podstawie przekazanej informacji o liczbie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w danym miesiącu.

 

III. Zasady przyznawania dotacji oraz termin i warunki realizacji zadania.

1.      Konkurs ofert dotyczy prowadzenia niepublicznego przedszkola na warunkach, o których mowa w art. 90 ust. 1b i 1d ustawy o systemie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). Do konkursu przystąpić mogą organy prowadzące przedszkola niepubliczne, które wpisane są do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Gminie Wielka Nieszawka prowadzonej przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka.

2.      Realizując przedmiotowe zadanie niepubliczne przedszkole, musi spełniać następujące warunki w zakresie zadania powierzonego:

1)      określone w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy, niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez  Radę   Gminy Wielka Nieszawka dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę,

2)      będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe, niż opłaty ustalone przez Radę Gminy Wielka Nieszawka dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a,

3)      będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych,

4)      zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

5)      zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty,

6)      będzie stosować zasady przyjmowania do publicznego przedszkola, określone w rozdziale 2a ustawy o systemie oświaty,

3.      W ramach środków przeznaczonych na realizacje zadania, planuje się powierzenie realizacji zadania podmiotowi, którego oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne oraz będzie rokowała wysoką jakość jego realizacji.

4.      Do konkursu mogą być składane oferty, które proponują realizację zadania w okresie od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r.

5.      Przedszkole, w którym będzie realizowane zadanie, musi spełniać wymogi prawa dotyczące przedszkoli publicznych.

 

IV. Tryb i termin składania ofert.

1.      Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, lub listownie na adres Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Oferta na realizację zadania publicznego

„Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lipca 2017 r. do godz. 15:00.

2.      W postępowaniu konkursowym, odrzuca się oferty, które:

1)     złożone zostały po terminie wskazanym w ogłoszeniu,

2)     podpisane są przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta,

3)      nie zawierają załączników określonych w § 5 ust. 2,

4)      nie zawierają informacji umożliwiających ich merytoryczną ocenę.

3.      Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie uniemożliwiającej rozłączenie stron.

4.      1. Oferta składana w konkursie zawiera w szczególności:

1) wniosek ofertowy, podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole/inną formę wychowania przedszkolnego, który poza danymi podstawowymi zawiera:

a)   informację o planowanej do przyjęcia liczbie dzieci na zasadach określonych w konkursie,

b) plan organizacji pracy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, w      planowanym okresie realizacji zadania, w tym:

1)   planowana liczba oddziałów i liczba dzieci w oddziałach,

2)   dzienny plan organizacji wychowania przedszkolnego,

3)   wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego,

4)   informację o zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach opłaty ustalonej na podstawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalonej Uchwałą Rady, na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy,

c)      informację o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy,  

d)      wykaz  stanowisk pedagogicznych oraz szczegółowe (bezimienne) informacje o kwalifikacjach osób zajmujących te stanowiska,

e)      imienną informację o osobie kierującej przedszkolem/inną formą wychowania przedszkolnego,

f)       informację o podmiocie lub osobie (imienną) pełniącej nadzór pedagogiczny nad przedszkolem/inną formą wychowania przedszkolnego i jej kwalifikacjach,

g)     wykaz stanowisk niepedagogicznych;

2)      informację o doświadczeniu w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania przedszkolnego;

3)      proponowaną cenę za objęcie wychowaniem przedszkolnym jednego dziecka.

2.    Załączniki do składanej oferty:

a) oświadczenie o spełnianiu warunków, określonych w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego art. 6 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy o systemie oświaty),

b) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych.

3.      Komisja ma prawo dokonania oględzin lokalu przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, które wskazane są w ofercie jako podmioty do realizacji zadania. Oględziny przeprowadza się w obecności oferenta lub osoby wskazanej przez oferenta.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1.      Procedura rozpatrywania ofert przeprowadzona zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.

2.      Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 14 lipca 2017 r.

3.      Oferty złożone w terminie, zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.

4.      Komisja może wezwać oferenta do dokonania poprawek w ofercie lub do jej uzupełnienia, wyznaczając termin nie dłuższy niż 3 dni na dokonanie tych czynności.

5.      Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości:

- w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wielka Nieszawka,

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka,

- na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.

6.      Ocena merytoryczna ofert odnosi się do możliwości wykonania zadania przez oferenta, zgodnie z aktualnymi potrzebami zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.

7.      Oferty będą oceniane przy użyciu następujących kryteriów:

1)      możliwość organizacji wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi potrzebami gminy – waga maks. 2 pkt;

2)      atrakcyjność realizowanych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – waga maks. 1 pkt;

3)      organizację przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki – waga maks. 1 pkt;

4)      możliwość zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej – waga maks. 1 pkt;

5)      sposób i zakres organizacji zajęć dodatkowych – waga maks. 1 pkt;

6)      kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne – waga maks. 1 pkt;

7)      sposób zarządzania jednostką i sprawowania nadzoru pedagogicznego – waga maks. 1 pkt;

8)      doświadczenie w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania i opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym – waga maks. 1 pkt;

9)      cena oferty – waga maks. 2 pkt;

10)  możliwość organizacji wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi potrzebami gminy – waga maks. 2 pkt.

 

 

VI. Informacja o zorganizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedzającym zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych.

W roku 2016 całkowita kwota na realizację zadania własnego gminy obejmującego zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat wychowania przedszkolnego wyniosła – 789.564,89 zł. W roku szkolnym 2016/2017 zadanie zapewnienia dzieciom 4-letnim i 5-letnim, zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka, prawa do wychowania przedszkolnego zostało zlecone Przedszkolu Niepublicznemu „Leśny Ludek” w Małej Nieszawce. 

 

VII. Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać osobiście, w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, pod numerem telefonu: 56 678 12 12 lub adresem e-mail: sekretariat@wielkanieszawka. pl

Sprawę prowadzi Ewa Wróblewska-Kucharska

 

Zastępca Wójta Gminy

 

 (-) mgr Jacek Mularz

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka