Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje oświatowe

Treść strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wychowanie przedszkolne

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego, pod  nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019”.

 

I. Cel konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie niepublicznemu przedszkolu realizacji zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na zasadach określonych art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203).

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania oraz wysokość dotacji na jedno dziecko, jaką otrzyma podmiot realizujący zadanie.

 1. Rodzaj zadania publicznego: zadanie w zakresie wychowania przedszkolnego.
 2. Tytuł zadania: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019”.
 3. Łącznie na realizację tego zadania planowane jest przeznaczenie:
  1) w roku 2018 − ok. 197 000 zł
  2) w roku 2019 – ok. 394 000 zł
 4. W okresie realizacji zadania Gmina Wielka Nieszawka planuje przeznaczyć na 1 dziecko miesięcznie dotację w kwocie nie wyższej niż 820 zł.
 5. Podstawą ustalenia dotacji są wydatki bieżące, przewidziane na jedno dziecko w przedszkolu publicznym prowadzonym przez gminę Wielka Nieszawka, pomniejszone o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na dziecko niepełnosprawne w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawne dziecko przedszkola, w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę Wielka Nieszawka.
 6. Dotacja wypłacana będzie w miesięcznych ratach na podstawie przekazanej informacji o liczbie dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w danym miesiącu.

III. Zasady przyznawania dotacji oraz termin i warunki realizacji zadania.

 1. Konkurs ofert dotyczy prowadzenia niepublicznego przedszkola na warunkach, o których mowa w art. 17 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203). Do konkursu przystąpić mogą organy prowadzące przedszkola niepubliczne, które wpisane są do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w Gminie Wielka Nieszawka prowadzonej przez Wójta Gminy Wielka Nieszawka.
 2. Realizując przedmiotowe zadanie niepubliczne przedszkole, musi spełniać następujące warunki w zakresie zadania powierzonego:
  1) określone w art. 13 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe, nie może być krótszy, niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Gminy Wielka Nieszawka dla przedszkola prowadzonego przez gminę,
  2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe, niż opłaty ustalone przez Radę Gminy Wielka Nieszawka dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych,
  4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nie wyższą niż liczba uczniów w oddziale publicznego przedszkola określona w przepisach wydanych na podstawie art. 111 ustawy – Prawo oświatowe,
  5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy − Prawo oświatowe,
  6) będzie stosować zasady przyjmowania do publicznego przedszkola, określone w rozdziale 6 ustawy Prawo oświatowe.
 3. W ramach środków przeznaczonych na realizację zadania, planuje się powierzenie realizacji zadania podmiotowi, którego oferta spełnia wymagania formalne i merytoryczne oraz będzie rokowała wysoką jakość jego realizacji.
 4. Do konkursu mogą być składane oferty, które proponują realizację zadania w okresie od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
 5. Przedszkole, w którym będzie realizowane zadanie, musi spełniać wymogi prawa dotyczące przedszkoli publicznych.

IV. Tryb i termin składania ofert.

1. Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, lub listownie na adres Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce,  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
Oferta na realizację zadania publicznego

„Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy Wielka Nieszawka, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019”

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 r. do godz. 15:00.

2. W postępowaniu konkursowym, odrzuca się oferty, które:
    1) złożone zostały po terminie wskazanym w ogłoszeniu,
    2) podpisane są przez osoby nieuprawnione do reprezentowania oferenta,
     3) nie zawierają załączników określonych w § 5 ust. 2,
     4) nie zawierają informacji umożliwiających ich merytoryczną ocenę.

3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w formie uniemożliwiającej rozłączenie stron.
4. 1. Oferta składana w konkursie zawiera w szczególności:
1) wniosek ofertowy, podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole, który poza danymi podstawowymi zawiera:
  a) informację o planowanej do przyjęcia liczbie dzieci na zasadach określonych w konkursie,
  b) plan organizacji pracy przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego, w planowanym okresie realizacji zadania, w tym:
      1) planowana liczba oddziałów i liczba dzieci w oddziałach,
      2) dzienny plan organizacji wychowania przedszkolnego,
      3) wykaz realizowanych programów wychowania przedszkolnego,
     4) informację o zajęciach dodatkowych realizowanych w ramach opłaty ustalonej na podstawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalonej uchwałą Rady Gminy Wielka Nieszawka, na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty,
  c) informację o sposobie zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo oświatowe,  
  d) wykaz  stanowisk pedagogicznych oraz szczegółowe (bezimienne) informacje o kwalifikacjach osób zajmujących te stanowiska,
  e) imienną informację o osobie kierującej przedszkolem,
  f) informację o podmiocie lub osobie (imienną) pełniącej nadzór pedagogiczny nad przedszkolem i jej kwalifikacjach,
  g) wykaz stanowisk niepedagogicznych;
2) informację o doświadczeniu w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania przedszkolnego;
3) proponowaną cenę za objęcie wychowaniem przedszkolnym jednego dziecka.
2. Załączniki do składanej oferty:
    a) oświadczenie o spełnianiu warunków, określonych w art. 13 ust. 1 ustawy − Prawo oświatowe,
    b) oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych.
3. Komisja ma prawo dokonania oględzin lokalu przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, które wskazane są w ofercie jako podmioty do realizacji zadania. Oględziny przeprowadza się w obecności oferenta lub osoby wskazanej przez oferenta.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

 1. Procedura rozpatrywania ofert przeprowadzona zostanie niezwłocznie po upływie terminu składania ofert.
 2. Przewiduje się, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 6 lipca 2018 r.
 3. Oferty złożone w terminie, zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej.
 4. Komisja może wezwać oferenta do dokonania poprawek w ofercie lub do jej uzupełnienia, wyznaczając termin nie dłuższy niż 3 dni na dokonanie tych czynności.
 5. Wyniki konkursu podane zostaną do publicznej wiadomości:

     - w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wielka Nieszawka,

      - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka,

     - na stronie internetowej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.
6. Ocena merytoryczna ofert odnosi się do możliwości wykonania zadania przez oferenta, zgodnie z aktualnymi potrzebami zapewnienia dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie gminy, realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego.
7. Oferty będą oceniane przy użyciu następujących kryteriów:
1) możliwość organizacji wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi potrzebami gminy – waga maks. 2 pkt;
2) atrakcyjność realizowanych programów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – waga maks. 1 pkt;
3) organizację przedszkola pod kątem zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki – waga maks. 1 pkt;
4) możliwość zapewnienia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej – waga maks. 1 pkt;
5) sposób i zakres organizacji zajęć dodatkowych – waga maks. 1 pkt;
6) kwalifikacje osób zajmujących stanowiska pedagogiczne – waga maks. 1 pkt;
7) sposób zarządzania jednostką i sprawowania nadzoru pedagogicznego – waga maks. 1 pkt;
8) doświadczenie w realizacji zadań związanych z organizowaniem wychowania i opieki dla dzieci w wieku przedszkolnym – waga maks. 1 pkt;
9) cena oferty – waga maks. 2 pkt;
10) możliwość organizacji wychowania przedszkolnego zgodnie z aktualnymi potrzebami gminy – waga maks. 2 pkt.

VI. Informacja o zorganizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedzającym zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych.

W roku 2017 całkowita kwota na realizację zadania własnego gminy obejmującego zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat wychowania przedszkolnego wyniosła – 1 130 670,26 zł.
W roku szkolnym 2017/2018 zadanie zapewnienia dzieciom 3-, 4- i 5-letnim, zamieszkałym na terenie Gminy Wielka Nieszawka, prawa do wychowania przedszkolnego było realizowane przez Przedszkole w Malej Nieszawce i Przedszkole Niepubliczne „Leśny Ludek” w Małej Nieszawce. 

VII. Informacje dodatkowe

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać osobiście, w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce, pod numerem telefonu: 56 678 12 12 lub adresem e-mail: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Sprawę prowadzi Ewa Wróblewska-Kucharska

 

 

Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka