Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Opłaty

Treść strony

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr LV/316/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty od właścicieli nieruchomości,  na której zamieszkują mieszkańcy oraz od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.

 

Nieruchomości zamieszkałe:

- 29 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

W przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie będą selektywnie zbierać odpadów komunalnych, to firma odbierająca przyjmie je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadomi o tym fakcie władze gminy. Wójt Gminy ma obowiązek określić w drodze decyzji wyższą opłatę za odpady zmieszane, będzie to 87,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca.

Nieruchomości  na których nie zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty za jednorazowy wywóz pojemników do odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób selektywny wynosi:

1)     13,40 zł - za  pojemnik o pojemności 60 litrów;
2)     26,80 zł  - za pojemnik o pojemności 120 litrów;
3)     53,60 zł - za pojemnik o pojemności 240 litrów;
4)     245,67 zł - za pojemnik o pojemności 1100 litrów;

5)     513,67 zł – za pojemnik o pojemności 2300 litrów;

6)     781,67 zł – za pojemnik o pojemności 3500 litrów;

7)     1451,67 zł – za pojemnik o pojemności 6500 litrów;

8)     1675,00 zł – za pojemnik o pojemności 7500 litrów.

 

Stawka opłaty podwyższonej za jednorazowy wywóz pojemników do odpadów komunalnych, zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny, od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, w wysokości:
1)      40,20 zł – za pojemnik o pojemności 60 litrów;
2)      80,40 zł – za pojemnik o pojemności 120 litrów;
3)      160,80 zł – za pojemnik o pojemności 240 litrów;
4)     737,01 zł - za pojemnik o pojemności 1100 litrów;

5)     1541,01 zł - za pojemnik o pojemności 2300 litrów;

6)     2363,01 zł -  za pojemnik o pojemności 3500 litrów;

7)    4355,01 zł – za pojemnik o pojemności 6500 litrów;

8)    5025,00 zł – za pojemnik o pojemności 7500 litrów.


Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny –
w wysokości
206,19 zł rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W przypadku jeżeli odpady są zbierane  i odbierane w sposób nieselektywny –stawka opłaty podwyższonej      
w wysokości 618,57 zł
rocznie za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 złotych za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Powyższą opłatę zobowiązani są Państwo uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty tj za styczeń opłatę należy uiścić do 15 lutego itd.

Opłatę, która została zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości należy wpłacać bez wezwania w punkcie kasowym Urzędu w Wielkiej Nieszawce lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wielka Nieszawka:

54 1160 2202 0000 0004 5256 7009

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka