Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje dla rolników

Treść strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO W ROLNICTWIE

Wójt Gminy Wielka Nieszawka przypomina, że osoby fizyczne, w których posiadaniu lub współposiadaniu znajduje się gospodarstwo rolne są zobowiązane do zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych w rolnictwie, t. j.

1)    ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego - "ubezpieczenia OC rolników"
•    (umowę zawiera się na okres 12 miesięcy),
Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia w posiadanie gospodarstwa rolnego,

2)    ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych - "ubezpieczenie budynków rolniczych"
•    (umowę zawiera się na okres 12 miesięcy),
Obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem,


Rolnicy występujący o dopłaty lub dotacje ze środków budżetu państwa są
zobowiązani do;

3)    ubezpieczenia upraw rolnych od ryzyk występowania szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne,
•    (umowę zawiera się na okres 12 miesięcy),

GOSPODARSTWEM ROLNYM jest obszar użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami, przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszar takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

OBOWIĄZEK UBEZPIECZEŃ WYNIKA Z:
    ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U.2018 r., poz. 473 z późn. zm.)
    ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 2047 z późn. zm.)


Kontrolę nad tym, czy rolnik zawiera umowy ubezpieczeń obowiązkowych i czy polisa jest prawidłowo zawarta, sprawuje Wójt gminy. Dodatkowo uprawnieni do tego są: Starosta i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Obowiązek przeprowadzenia przez Wójta kontroli wynika z atr. 84 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który stanowi, że do przeprowadzenia kontroli spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC rolników i budynków jest zobowiązany wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwego na miejsce położenia gospodarstwa rolnego lub zamieszkania rolnika.

Rolnik zobowiązany jest do okazania lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego, lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie.

Jeżeli osoba kontrolowana nie okaże tych dokumentów organ kontrolny ma obowiązek zawiadomienia o tym Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia lub zakończenia kontroli, naliczając opłaty karne z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umów ubezpieczenia obowiązkowego.

Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym stanowi:
1.    w ubezpieczeniu rolników - równowartość jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę
2.    w ubezpieczeniu budynków rolniczych równowartość jednej czwartej minimalnego wynagrodzenia za pracę,

    ustalonego na podstawie art. 88 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 2177)

3.    W ubezpieczeniu upraw rolnych od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne - stanowi równowartość w złotych 2 euro od 1 ha, ustaloną przy zastosowaniu kursu ś redniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli - art. 10c ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (tekst jednolity Dz. U. 2017 r., poz. 2047 z późn. zm.)

Wniesienie opłaty za niespełnienie zawarcia w/wym. umów w danym roku kalendarzowym nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.
Rolnicy,  którzy uzyskali płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (tzw. dopłaty) zobowiązani są zawrzeć umowy ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne.
Nie wiadomo jeszcze, które zakłady ubezpieczeniowe podpiszą umowy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia w 2019 roku umów ubezpieczenia od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie. 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka