Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Głosowanie przez internet

Treść strony

BUDŻET OBYWATELSKI – KARTA DO GŁOSOWANIA - SOŁECTWO WIELKA NIESZAWKA

Każdy głosujący może poprzeć maksymalnie 1 zadanie z puli ogólnogminnej i 1 zadanie z puli lokalnej. Wskazanie większej ilości zadań niż po 1 z każdej puli skutkować będzie nieważnością głosu.

Głosowanie zakończone z końcem 5 września 2023 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
  BUDŻET OBYWATELSKI

(wobec osób fizycznych głosujących) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy Wielka Nieszawka reprezentowany przez Wójta Gminy. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Urząd Gminy Wielka Nieszawka,
  ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice
 2. e-mail:  zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl
 3. telefonicznie: 56 678 12 12

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl

 

Podpisując kartę do głosowania dotyczących projektu wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w niej zawartych.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit e. Oznacza to, że są one niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, wynikającego z art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. realizacji budżetu obywatelskiego Gminy Wielka Nieszawka,
  2. art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
 2. Państwa dane osobowe administrator może ujawniać podmiotom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Państwa danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. Państwa dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.
  Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora, tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np. podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Państwa danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Państwa praw.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania,w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji, i tak:
  1. do 5 lat karty do głosowania,
  2. do przedawnienia roszczeń,
  3. dokumentacja sporządzona w związku z rozpatrzeniem zgłoszonego projektu zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 z późn. zm.)  są materiałem archiwalnym przechowywanym wieczyście.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do treści danych na podstawie art. 15 RODO;
  2. sprostowania danych na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, jeżeli:
   1. wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
   2. dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
   3. dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  4. ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO, jeżeli:
   1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
   2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 5. Podanie Państwa danych jest obowiązkowe. Jeżeli odmówią Państwo podania swoich danych lub przekażą nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa i będzie skutkować brakiem możliwości realizacji wniosku o realizację budżetu obywatelskiego.
 6. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych- ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Klauzulę informacyjną spełniamy poprzez:

 1. Umieszczenie pełnej klauzuli na karcie głosowania
 2. Umieszczenie klauzuli warstwowej na karcie do głosowania z odesłaniem poprzez link do strony www lub BIP z pełną jej treścią,
 3. Wywieszenie klauzuli informacyjnej w miejscach, gdzie zbierane są głosy.

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka