Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2019

Treść strony

Regulamin odbierania odpadów komunalnych

§ 1. Zbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych dla odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych odbywa się poprzez specjalny pojazd. Samochód wyposażony w skrzynię ładunkową umożliwia przewożenie odpadów takich jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe do stacjonarnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w miejscowości Mała Nieszawka, na działce nr 26/17 obok Gminnej Oczyszczalni Ścieków.

 

§ 2. Właściciel nieruchomości zgłasza konieczność odbioru odpadów wymienionych w § 1 do Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami, w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed planowanym odbiorem odpadów.

 

§ 3. 1. Skorzystanie przez właściciela nieruchomości z Mobilnego Punktu Zbierania Odpadów Komunalnych odbywa się poprzez wcześniejsze sprawdzenie bieżącego obowiązku dokonywania przez niego opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na rzecz Gminy Wielka Nieszawka.

2. Sprawdzenia dokonuje pracownik Referatu Utrzymania Infrastruktury i Gospodarki Odpadami (RUG), po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości potrzeby odebrania odpadów. Dane właściciela nieruchomości pracownik RUG umieszcza na wykazie odpadów zgłoszonych do odebrania i przekazuje go pracownikowi obsługującemu Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych..

 

§ 4. Właściciel nieruchomości zgłoszone do odebrania odpady ustawia przed swoją nieruchomością, w sposób umożliwiający ich odebranie przez Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie harmonogramem odbierania odpadów.

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Stopka