Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2020

Treść strony

Projekt: "Od aktywizacji do samorealizacji"

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie możliwości pozostawianiu w zatrudnieniu i poprawę sytuacji zawodowej 52os./32K/20M zatrudnienie na umowę krótkoterminowe oraz praca w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących z woj. kujawsko-pomorskiego, przez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacyjno-zawodowego obejmującego wszystkie formy wsparcia, które potrzeba zastosować zidentyf. jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy.
Grupę docelową projektu stanowią 52 osoby powyżej 29 roku życia, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup zgodnie z definicją w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020:
- osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
- pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
- ubogich pracujących.
W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. Zgodnie z ww. definicją grupy docelowej w strukturze grupy zakłada się, że uczestnikami projektu w co najmniej 30% są osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. 16os./10K/6M.
Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o przeprowadzone doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania i zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej.
W ramach wsparcia:
- Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem wdrożeniem Indywidualnych Planów Działań,
- Szkolenia prowadzące do nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji,
- Pośrednictwo pracy,
- Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informacja i treść za pośrednictwem Ośrodka Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka