Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2020

Treść strony

Informacja o otwarciu Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce od 25.05.2020 r.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej gminy, Wójt  zadecydował o szerszym niż wskazany w  § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz. U. z 2020r r., poz. 878 i  904) zakresie spraw, które mogą być załatwiane osobiście w Urzędzie.

W wyniku tej decyzji, od 25 maja 2020 r. mieszkańcy będą mogli załatwić osobiście nie tylko sprawy z zakresu : 
1) rejestracji stanu cywilnego;
2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3) pomocy społecznej;
4) usług komunalnych;
5) administracji architektoniczno-budowlanej, w tym dotyczącego:

            a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2020r. poz.293, 471 i 782),

            b) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej
na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z2018r. poz.1474, z2019r. poz.1716 oraz z2020r. poz.471);

6) ochrona środowiska, w tym:

            a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z2020r. poz.283, 284, 322 i471),

            b) decyzji zezwalające na usunięcie drzew lub krzewów wydawane
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z2020r. poz.55 i471),

7) korzystanie z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.z2020r. poz.310, 284, 695, 782 i875);

8) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej,

ale także pozostałe sprawy prowadzone przez tut. Urząd.
Interesanci będą przyjmowani pojedynczo w pomieszczeniu przy kasie (wejście
od apteki), a w sprawach usług komunalnych w bud. B (obok apteki).

Z poważaniem,
Wójt Gminy Wielka Nieszawka
Krzysztof Czarnecki

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek: 7:00 - 15:00

wtorek: 7:00 - 16:00

piątek: 7:00 - 14:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka