Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2020

Treść strony

Zarządzenie Wójta z dn. 2 listopada 2020 r.

Zarządzenie nr 86/2020 Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia bezpośredniej obsługi klienta Urzędu Gminy Wielka Nieszawka.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020, poz. 713) oraz § 24 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1758, 1797, 1829 i 1871) zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, od dnia 2 listopada 2020 r., wykonywanie zadań publicznych przez Urząd Gminy Wielka Nieszawka (dalej: „Urząd Gminy”) odbywać się będzie w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę klientów,
z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 i 3.

§ 2. 1. Wszelkie dokumenty, wnioski, podania, faktury powinny być składane w wersji elektronicznej za pomocą platformy ePUAP lub pocztą elektroniczną (e-mail) albo w formie papierowej poprzez wrzucenie ich do specjalnej skrzynki umieszczonej w korytarzu przy
kasie (wejście od strony apteki), dostępnej w godzinach pracy Urzędu.

2. Wszelkie wpłaty i wypłaty dokonywane będą przy pomocy bankowości elektronicznej. Osoby, które nie mają dostępu do bankowości elektronicznej mogą dokonać płatności w kasie Urzędu (wejście od strony apteki) czynnej w godz.:
poniedziałek 7:00 - 13:30,
wtorek 7:00 - 15:30,
środa 7:00 - 13:30,
czwartek 7:00 - 13:30,
piątek 7:00 - 12:30.

3. Sprawy wymagające niezwłocznego załatwienia, dla których przepisy prawa wymagają osobistej obecności (tj. sprawy dot. rejestracji urodzeń, rejestracji zgonów i dowodów osobistych), będą załatwiane po uprzednim umówieniu wizyty w Urzędzie Gminy, na podstawie zgłoszenia dokonanego wcześniej telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej (e-mail, ePUAP).

§ 3. Klienci, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, którzy będą obsługiwani w Urzędzie Gminy, są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących zasad zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, w szczególności do zdezynfekowania rąk, osłonięcia ust i nosa oraz zachowania dystansu, a także do podania danych osobowych i do kontaktu.

§ 4. Informację o ograniczeniu bezpośredniej obsługi klienta Urzędu Gminy podaje się do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz przez wywieszenie na drzwiach budynku Urzędu Gminy.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2020 r. i obowiązuje do 17 listopada 2020 r. (włącznie).

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

(-) Krzysztof Czarneckiwstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka