Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Rada Gminy

Treść strony

Informacja Przewodniczącej Rady Gminy po XXIX sesji Rady Gminy Wielka Nieszawka

Szanowni Państwo,

Jako nowa przewodnicząca Rady Gminy Wielka Nieszawka, chciałabym na bieżącą informować Państwa o pracach Rady
i podejmowanych w czasie jej obrad uchwałach. W czasie pierwszej w tym roku sesji, która odbyła się w dniu 26 stycznia Rada, obradując w składzie 14 obecnych na sesji  radnych, podjęła następujące uchwały:

  1. Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Wielka Nieszawka (teren ujęcia wody podziemnej Mała Nieszawka), w granicach obszaru wskazanego w uchwale, znajdującego się przy ul. Wodociągowej wyznaczono teren ujęcia wody podziemnej.
  2. Zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla położonych w Cierpicach działek o numerach 175/1 i 174, który przekształca ww. działki w teren zabudowy jednorodzinnej.
  3. Rada wyraziła zgodę na przejęcie przez Gminę Wielka Nieszawka, w drodze darowizny, działki zlokalizowanej wzdłuż ulicy Piaskowej w Malej Nieszawce. Jest to fragment drogi dojazdowej. Jej nabycie przez Gminę pozwoli na rozpoczęcie prac związanych z budową  gminnej sieci wodno – kanalizacyjnej.
  4. Rada przyjęła również następujące programy: Gminny Program Wspierania Rodziny  na lata 2021-2023, oraz Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie na lata 2021-2023. Programy te zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej – adres strony  http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl/  Osoby zainteresowane zachęcam do zapoznania się z w/w Programami .
  5. Rada Gminy przyjęła uchwałę o zmianie budżetu na rok 2021, który powiększony został o kwotę 70.560 zł - będącą dotacją celową, w ramach planowanego podpisania porozumienia z Marszałkiem Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na otrzymywanie dopłat do publicznego transportu zbiorowego.  Wykonanie uchwały powierzone zostało Wójtowi Gminy. Jest to jeden z elementów konstrukcji budżetowej, który pozwolił na wprowadzenie korzystnego dla mieszkańców cennika biletów autobusowych firmy Arriva. Czyli 1 zł na terenie gminy i 2-3 zł do Torunia, w zależności od miejsca wsiadania.

W związku ze zmianą Przewodniczącej Rady Gminy, w drugiej części obrad Rada Gminy dokonała niezbędnych  zmian członkowskich w następujących komisjach:

Do Komisji Rewizyjnej, do której kompetencji należy kontrola gminnych jednostek organizacyjnych oraz Wójta Gminy Wielka Nieszawka – wybrano  radnego Rafała Szulca, natomiast do Komisji Skarg Wniosków i Petycji radnego Mieczysława Kociuckiego oraz radnego Ireneusza Śmiechowskiego na stanowisko Przewodniczącego tej komisji.   Zgodnie z ustawą oraz statutem Gminy Wielka Nieszawka w skład tych dwóch komisji wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów.  Jednocześnie przyjęto moją rezygnację ze składu komisji, ponieważ piastując funkcję Przewodniczącej Rady Gminy, nie mogę być jednocześnie członkiem tej komisji.

W kompetencjach Komisji Skarg Wniosków i Petycji, jest rozpatrywanie skarg na działania gminnych jednostek organizacyjnych oraz Wójta. Skargi Wnioski i Petycje mieszkańcy mogą składać  do Biura Rady Gminy.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka