Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Organizacje pozarządowe

Treść strony

Nabór na członka komisji konkursowej dla zadań publicznych z zakresu kultury w 2021 r.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza nabór kandydatów na członka Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w roku 2021 w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu kultury.

 1. W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Wielka Nieszawka zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy do składu komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego nr 2/2021 na rok 2021 dotyczącego upowszechniania kultury i sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka.
 2. Do składu komisji, o której mowa w ust. 1, zostanie powołany jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
 3. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.
 4. W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego kandydata, Wójt Gminy Wielka Nieszawka dokona wyboru kandydatów, stosując następujące kryteria:

  a) dotychczasowe doświadczenie kandydata w pracach komisji o podobnym charakterze,
  b) dotychczasowa aktywność kandydata w działalności organizacji, których działalność statutowa obejmuje kulturę i sztukę.
 5. Zgłoszenia do udziału w komisji można składać do dnia 30.08.2021 r. do godz. 15.00, osobiście lub listownie na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12, bądź drogą elektroniczną na adres: sekretariat@wielkanieszawka.pl
  Z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: upowszechnianie kultury i sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka”.
  W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
  Zarządzenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka dotyczące powołania komisji konkursowej będzie zamieszczone na stronach internetowych: 

https://www.wielkanieszawka.pl/
http://www.bip.wielkanieszawka.pl/

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

 

Wójt Gminy Wielka Nieszawka

(-) Krzysztof Czarnecki

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka