Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Organizacje pozarządowe

Treść strony

Zarządzenie nr 71/2021 w sprawie powołania komisji w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) i § 10 załącznika nr 1 do uchwały Nr XXVIII/149/2020 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka zarządza, co następuje:
§ 1. W celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wielka Nieszawka z zakresu upowszechniania kultury i sztuki oraz działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka w 2021 roku powołuje się komisję konkursową w składzie:

1) Ewa Wróblewska - Kucharska
2) Kamil Maliszewski
3) Barbara Kłosińska - Weckwerth
4) Wioletta Szymańska

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wielka Nieszawka
(-) Krzysztof Czarnecki

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
(-) mgr Iwona Głowacka

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

  • poniedziałek: 7:00-15:00
  • wtorek: 8:00-16:00
  • środa: 7:00-15:00
  • czwartek: 7:00-15:00
  • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka