Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Organizacje pozarządowe

Treść strony

Otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2022

Wójt Gminy Wielka Nieszawka ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1/2022 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych w roku 2022

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490.) oraz Uchwały XL/225/2021 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Wielka Nieszawka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 r.

§1 Rodzaj zadań

 1. Celem otwartego konkursu nr 1/2022 na realizację zadań publicznych dla organizacji pozarządowych jest zwalczanie skutków pandemii COVID-19 przez upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka i poprawę ich kondycji fizycznej.
 2. Konkurs obejmuje wspieranie przedsięwzięć i zadań o charakterze lokalnym, ale także powierzenie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Wielka Nieszawka.
 3. Zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej mogą być wykonane poprzez realizację działań na rzecz m.in:
 • Upowszechniania i wspierania sportu i rekreacji, w szczególności wśród dzieci i młodzieży gminnej, w oparciu o gminną bazę sportową, poprzez organizację szkoleń i współzawodnictwa sportowego, w szczególności w dyscyplinach: pływanie, kolarstwo, piłka siatkowa, tenis stołowy, bieganie, w celu rozwoju fizycznego dzieci i aktywizacji sportowej.
 1. W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania wykonania zadania.

§2 Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w 2022 roku

 1. Na realizację zadań w roku 2022 planuje się przeznaczyć kwotę łączną w wysokości  20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
 2. Kwota ta może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z przyczyn trudnych do przewidzenia
  w dniu ogłoszenia konkursu.

§3 Zasady przyznawania dotacji

 1. Dotacje mogą być udzielane podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 ustawy, (niebędącym jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacjom i stowarzyszeniom oraz klubom sportowym).
 2. Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następują z zastosowaniem przepisów ustawy.
 3. Dotacje przyznawane są w oparciu o ofertę złożoną przez podmiot ubiegający
  się o realizację zadania publicznego, wymieniony w art. 3 ust. 1 i 2

§4 Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż po podpisaniu umowy na realizację zadania, a kończyć nie później niż 31 grudnia 2022 r.
 2. Szczegółowy termin wykonania zadania określony zostanie w umowie.

 §5 Termin składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
  a) złożenie oferty w terminie do 22.04.2022 r. do godz. 15:00,
  b) złożenie oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami, dostępnymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zawierającej szacunkowy koszt wykonania zadania, podpisanej przez osoby do tego uprawnione1, osobiście lub drogą pocztową do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12, w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „Konkurs - upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka” w terminie do 22.04.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 2. O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
  a) data i godzina złożenia oferty w Urzędzie Gminy,
  b)data dostarczenia oferty, zawierającej szacunkowy koszt wykonania zadania, do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12 lub data stempla pocztowego.
 3. Rozpatrzenie ofert w otwartym konkursie grantowym na rok 2022 nastąpi do dnia 06 maja 2022 r.

§6 Tryb i kryteria przyznawania ofert

 1. Złożone w otwartym konkursie oferty analizuje i ocenia powołana przez Wójta Gminy komisja konkursowa. W skład komisji wchodzą przedstawiciele organu wykonawczego Gminy (wójta) oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych (reprezentanci sektora pozarządowego nie mogą brać udziału w posiedzeniu komisji, jeśli organizacja, którą reprezentują, bierze udział w konkursie).
 2. Komisja przedstawia Wójtowi propozycję podziału środków finansowych na poszczególne zadania wynikające z ofert.
 3. Wójt, biorąc pod uwagę rekomendację komisji konkursowej oraz wysokość środków przeznaczonych w budżecie na dotacje dla organizacji pozarządowych w danym roku, zatwierdza do realizacji najkorzystniejsze oferty.
 4. Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:
  a) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;
  b) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  c) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy będą realizować zadanie publiczne;
  d) w przypadku wsparcia realizacji zadania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  f) uwzględnia doświadczenie oraz rzetelność i terminowość w realizacji zadań, których dotyczy niniejszy konkurs.
 5. Wyniki otwartego konkursu ofert Wójt ogłasza niezwłocznie po wyborze ofert, a następnie bez zbędnej zwłoki zawiera umowy z wyłonionymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami. Złożona oferta stanowi załącznik do umowy.
 6. Terminy przekazywania dotacji określa umowa.

 

§7 Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3.

W roku 2021 i w roku 2022 na realizację zadań objętych niniejszym konkursem udzielono dotacji:

 • Rok 2021: Udzielono jedną dotację na zadanie publiczne tego samego rodzaju na kwotę 19.035,00 zł brutto dla Stowarzyszenia „Klub Sportowy Olender” w Wielkiej Nieszawce z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.: „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka”.

§8 Informacje dodatkowe

 1. Ofertę konkursową na realizację każdego z wyżej wymienionych zadań można przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, 87-165 Cierpice, ul. Toruńska 12 lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.
 2. Oferty złożone po terminie, jak również oferty dotyczące projektów wykraczających poza zadania określone w ogłoszeniu o otwartym konkursie nie będą rozpatrywane.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Referat Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji.
 5. Wzory: oferty, umowy oraz sprawozdania na realizację zadania publicznego stanowią załączniki do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka na www.bip.wielkanieszawka.pl 
 6. Wzór oferty można otrzymać również w sekretariacie Urzędu Gminy w godz. pracy Urzędu.
 7. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy na www.bip.wielkanieszawka.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Wielka Nieszawka na www.wielkanieszawka.pl

 

                                                                                      Wójt Gminy Wielka Nieszawka  

                                                                                           (-) Krzysztof Czarnecki

 

1 Ofertę muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych (zawierania umów) oraz składania oświadczeń woli.

 

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka