Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Ochrona środowiska

Treść strony

Spotkanie dot. fotowoltaiki 30.09.2021 r. w Cierpicach - odwołane!

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z tym, że Wykonawca nie potwierdził udziału w dzisiejszym spotkaniu dotyczącym realizacji projektu: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II”, zostaje ono odwołane.

Celem spotkania było wyjaśnienie Państwu problemów związanych z realizacją projektu, w związku z powyższym chcielibyśmy przekazać Państwu stanowisko Gminy w sprawie realizacji projektu.

 1. Umowę z Wykonawcą podpisaliśmy 01.06.2021 r., z terminem realizacji na 31.10.2021.r. W lipcu oraz sierpniu Wykonawca zapewniał nas o rozpoczęciu realizacji montażu od połowy września z zapewnieniem, że zdążymy z realizacją do końca października.

 2. Pod koniec sierpnia poinformował nas o tym, że są opóźnienia z wypłynięciem paneli z Chin (miały wypłynąć 20 sierpnia, a wypłyną 6 września). W związku z tym, poprosił o wydłużenie terminu realizacji zamówienia o 16 dni. W międzyczasie poinformował, że dystrybutor falowników ma także opóźnienie i zawnioskował o wydłużenie terminu realizacji do 16.12.2021 r. W celu uniknięcia naliczania kar umownych powołał się na Covid-19 jako główny powód opóźnień. Wówczas zgodnie z przepisami ma zastosowanie art. 15r. Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.0.1842). Zgodnie z tym przepisem, Gmina zwróciła się o wskazanie związku przyczynowo-skutkowego wpływu Covid-19 na realizację zamówienia, ze wskazaniem dowodów, że Wykonawca nie może nabyć paneli i falowników o parametrach równoważnych u innych dostawców w Polsce i za granicą.

 3. W odpowiedzi Wykonawca wskazał, że Gmina nie ma prawa żądać od nich dowodów i wezwał do przedstawienia aneksu do umowy, w międzyczasie wskazując w rozmowie telefonicznej, że jeśli nie dostanie aneksu, w ogóle nie rozpocznie montażu.

 4. W międzyczasie otrzymaliśmy informację, że panele wypłynęły 20 września, ale jednocześnie pismem 15/2021 przesłał nam zaktualizowany harmonogram prac: (w załączniku poniżej).
 5. W dniu 24.09.2021 w piśmie nr 16/2021 Wykonawca wskazał:

  "Wykonawca przedstawia również oferty cenowe materiałów (falowników oraz paneli fotowoltaicznych), które są dostępne w magazynach poza normalnym trybem i kolejnością realizowania zamówień. Niestety materiały te są droższe od tych zamawianych w trybie normlanym. Zamawiający ma wiedzę, iż Wykonawca złożył już zamówienia na dostawę produktów oraz wpłacił konieczne zaliczki lub udzielił wymaganych gwarancji płatniczych. Odstąpienie od ww. zamówień i zakup materiałów bezpośrednio w Polsce umożliwi skrócenie terminów realizacji zamówienia o 3 tygodnie w stosunku do terminu wskazanego w piśmie Wykonawcy nr 15/14/2021 z dnia 22 września 2021 r. (pod warunkiem pilnego podjęcia przez Zamawiającego decyzji), jednak wymaga wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę 206 249,17 PLN netto, która obejmuje różnicę cen zakupu materiałów od dystrybutora".

  oraz wezwał do przedłożenia w ciągu 3 dni aneksu do umowy na ich zasadach.

 6. Gmina Wielka Nieszawka jako Zamawiający nie akceptuje tego terminu i wezwała Wykonawcę do jak najszybszego wykonania postanowień umowy z dnia 01.06.2021 r.

  Jedynym akceptowalnym dla Gminy terminem zakończenia prac jest 30.11.2021 r. – termin ten gwarantuje nam zabezpieczenie wszystkich (a nie tylko wybranych 65 – zgodnie z harmonogramem), interesów mieszkańców, by mogli skorzystać z obowiązujących regulacji dotyczących rozliczeń prosumenckich.

  Gmina rozmawia z Ministerstwem Klimatu i Środowiska o stanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne i ustawy o odnawialnych źródłach energii (nr UC74 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów). Z informacji uzyskanych od MKIŚ wynika, że w połowie września miało odbyć się posiedzenie Komisji Legislacyjnej, które się nie odbyło i mieli procedować uwagi zgłoszone do projektu ustawy. Pracownicy Ministerstwa nie są w stanie podać konkretnych dat, kiedy zmiana ustawa weszłaby w życie, czy byłby w niej jakieś okresy przejściowe. W związku z tym, dla Gminy jedynym akceptowalnym terminem realizacji umowy na dzień dzisiejszy jest 30.11.2021 r., co jest realnym terminem, biorąc pod uwagę, że w listopadzie Wykonawca będzie dysponował całym sprzętem, a jak sam deklarował ma 6 ekip, które według własnych obliczeń są w stanie wykonać przedmiot umowy do końca listopada. We wtorek tj.28.09.2021 r. tut. Urząd wystosował do Wykonawcy pismo w którym wezwaliśmy Wykonawcę do realizacji umowy zgodnie z jej warunkami.

 7. Reasumując, doskonale rozumiemy Państwa zaniepokojenie jednak Gmina dąży do realizacji zamówienia do 30.11.2021 r., co zapewni wszystkim mieszkańcom gwarancję podłączenia do sieci na starych zasadach (a nie tylko 65 domostwom). Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z udziału w projekcie i zainstalować panele we własnym zakresie prosimy o informacje w terminie do 8 października 2021 r.

Z poważaniem, 
Wójt Gminy Wielka Nieszawka 

Krzysztof Czarnecki

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka