Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Podatki i opłaty

Treść strony

Ulga z tytułu nabycia gruntów w podatku rolnym

Od podatku rolnego zwolnione są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.

Zwalnia się od podatku rolnego grunty przeznaczone na utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

  • będące przedmiotem prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego, nabyte w drodze umowy sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania, ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów lub objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy. Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku
w pierwszym roku o 75% i w drugim roku 50%. Zwolnienie dotyczy tylko nabytych gruntów.

Zwolnienia nie stosuje się jeśli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Zwolnienie stosuje się na wniosek podatnika, od następnego miesiąca po miesiącu, w którym został złożony wniosek.

Podstawa prawna:
Art. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:
Podanie o udzielenie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów (z tytułu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub z tytułu powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego) wraz z oświadczeniem nabywcy, że nie jest krewnym w linii prostej (rodzice, dziadkowie, teściowie) w przypadku nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych.

  • kopia aktu notarialnego,
  • formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
  • zaświadczenia  o pomocy de minimis  jaką  wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go   lat,  albo  oświadczenia  o  wielkości pomocy  de  minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Opłaty:
Nie pobiera się.

Forma załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji administracyjnej.

Termin załatwienia sprawy:
Decyzja Wójta Gminy Wielka Nieszawka wydana do 30 dni od dnia złożenia udokumentowanego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Toruniu  w terminie  14 dni  od daty doręczenia decyzji stronie, za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  Wielka Nieszawka .

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/217,klauzule-rodo?tresc=1763

Stopka