Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Podatki i opłaty

Treść strony

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,
2) zakup i zainstalowanie:

  1. a) deszczowni,
  2. b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,
  3. c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)

– jeżeli wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych.

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25 % udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych. Ulga z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat. 

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów
i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele.

Powyższą ulgę stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek. Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Ulga ta stanowi pomoc publiczną na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i będzie realizowana do wysokości określonych w art. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014, ponadto podlega kumulacji z innymi formami pomocy inwestycyjnej z tytułu realizacji tej samej inwestycji. 

Podstawa prawna:
Art.13 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (teks jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

  • wniosek o zastosowanie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
  • zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych
  • rachunki lub ich uwierzytelnione odpisy stwierdzające wysokość wskazanych wydatków
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

Opłaty:
Brak

Forma i termin załatwienia sprawy:
Decyzja Wójta Gminy Wielka Nieszawka wydana do 30 dni od dnia złożenia udokumentowanego wniosku.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem Wójta Gminy Wielka Nieszawka.

 

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka