Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Odpady komunalne

Treść strony

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 maja 2022 roku

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały Nr XLVI/272/2022 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 1968) Wójt Gminy Wielka Nieszawka zawiadamia, że:
 
 • od 1 maja 2022 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wynosi 25,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość, zgodnie ze złożoną deklaracją.
 • Powyższą opłatę zobowiązani są Państwo wnosić co miesiąc "z dołu", w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty tj. 06.2022 r.

 • W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 75,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

 • Ponadto właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość (od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny).

 • Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

wstecz

KONTAKT

 • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

Dane kontaktowe

Godziny pracy Urzędu

 • poniedziałek: 7:00-15:00
 • wtorek: 8:00-16:00
 • środa: 7:00-15:00
 • czwartek: 7:00-15:00
 • piątek: 7:00-15:00

Przetwarzanie danych osobowych

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl, telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka