Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Informacje oświatowe

Treść strony

Stypendia szkolne o charakterze socjalnym w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat - stypendia szkolne o charakterze socjalnym
w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce informuje, że wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok 2016/2017 przyjmowane będą od dnia 1 września do dnia   15 września 2017r. Wniosek należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy w Wielkiej Nieszawce.

            Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Wielka Nieszawka znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto  na osobę w rodzinie ucznia (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 2008r. o pomocy społecznej, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2017 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).

 

Do wniosku należy dołączyć:

 a)      zaświadczenie z zakładu pracy lub oświadczenie wnioskodawcy o wysokości dochodów uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych ,

b)      odcinek renty/emerytury lub oświadczenie Wnioskodawcy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,

c)      zaświadczenie z Urzędu Pracy (w przypadku osoby bezrobotnej) lub oświadczenie Wnioskodawcy,

d)      nakaz płatniczy za 2017r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego,

e)        oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów (potwierdzone kopią wyroku sądowego),

f)      stosowne zaświadczenie urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż punkty a – e w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

g)        inne zaświadczenia lub oświadczenia, których potrzeba załączenia wynika z treści wniosku.

 

 Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. (056)  678-12-12 wew. 27

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek :7:00-15:00

wtorek 8:00-16:00

 

 

Wójt Gminy

(-) mgr inż. Kazimierz Kaczmarek

Dokumenty do pobrania:

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax 56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek: 7:00 - 15:00
wtorek: 8:00 - 16:00
środa: 7:00 - 15:00
czwartek: 7:00 - 15:00
piątek: 7:00 - 15:00

Kontaktując się z nami poprzez wysłanie do nas wiadomości przy użyciu poczty elektronicznej – wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu obsługi korespondencji pomiędzy Państwem, a Administratorem. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl  , telefonicznie 56 678 12 12. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl , szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo

Stopka