Gmina Wielka Nieszawka

Menu

Aktualności 2018

Treść strony

Program EKOpiec

W terminie od 19 kwietnia do 4 maja 2018 r. w Gminie Wielka Nieszawka będzie prowadzony nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła. Będzie można uzyskać dofinansowanie w wysokości 4 tys. zł., które pochodzić będzie ze środków WFOŚiGW w wysokości 2 tys. zł oraz 2 tys. zł ze środków Gminy Wielka Nieszawka. Opis opracowania dokumentów zawiera „Regulamin udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Wielka Nieszawka” stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXIX/201/2018 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 28 marca 2018 r.

Wzory dokumentów wymaganych na etapie składania wniosku:

- wzór wniosku o dotację,

- wzór oświadczenia o obecnym źródle ciepła,

- wzór pełnomocnictwa (jeśli jest wymagane).

Wzory dokumentów związanych z udzieleniem i rozliczeniem dotacji:

- wzór umowy,

- wzór wniosku o rozliczenie dotacji,

- oświadczenie o likwidacji dotychczasowego źródła ciepła.

 

Po złożeniu wniosków nastąpi ich weryfikacja formalna oraz dokonanie wizji lokalnej w celu stwierdzenia zgodności danych przedstawionych we wniosku ze stanem faktycznym. W dniu 15 maja 2018 r. w drodze publicznego losowania zostanie wybranych 10 wniosków, które zostaną wskazane do otrzymania dofinansowania. Z tymi wnioskodawcami zostanie zawarta umowa. Dofinansowanie będzie udzielane na zasadzie refundacji po uzyskaniu przez Gminę Wielka Nieszawka środków z WFOŚiGW.

Inwestycje należy realizować do 30 września 2018 r., pamiętając, że do wyboru wykonawcy niezbędne jest zastosowanie zasady konkurencyjności – czyli wybór dostawcy w zakresie zakupu pieca musi odbyć się poprzez zebranie 3 ofert i przedstawienie do rozliczenia tej najkorzystniejszej.

wstecz

KONTAKT

  • Mapa

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice

tel. 56 678-12-12, 56 678-10-93

fax .56 678-12-12

e-mail sekretariat: sekretariat@wielkanieszawka.pl

Godziny pracy Urzędu: 

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 16:00

Stopka